СИЛВИЯ ТРИФОНОВА-КОСТАДИНОВА

Силвия Иванова Трифонова-Костадинова

Е-mail: Silvi.kostadinova@gmail.com
Сл. тел.: +359 82 825 002
Моб. тел.: 0879 127 183

Националност: Българка

Дата на раждане: 08.09.1981 г.

Трудов стаж
2016 г. – до момента
Регионален исторически музей – Русе
Отдел “Връзки с публики”
заемана длъжност – уредник

2014 г. – 2015 г.
Община Русе
Дирекция „Европейско развитие“
Експерт „Връзки с обществеността“

2003 г. – 2014 г.
Арена Медиа, Русе
репортер – радио и телевизия

Образование и обучение:
2003 г. – 2004 г.
„Медии и реклама“ – Магистър
Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“
Велико Търново

1999 г. – 2003 г.
„Българска филология“ – Бакалавър
Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“

1999 г. – СУ “Йордан Йовков” Тутракан

Майчин език: Български

Професионални интереси
Научни интереси в сферата на музеологията – тенденции в развитието на българските музеи, идейни търсения и иновативни форми за споделяне на наследството, нематериално културно наследство, публики, комуникационни процеси, кураторство, теренни проучвания, социални медии, образователни програми. От 2020-а година се занимава активно с проучвания COVID и (пост)COVID и рефлексиите върху българските музеи.

Публикации:
2018 г. – Интерпретация на наследството. Панаир на музейните изложби в Русе 2018, Българска етнология“, год. XLIV, 2018 г., кн. 4, ИЕФЕМ-БАН, изд. „Проф. М. Дринов“, София 2018, с.507-511
2019 г. – Оживяване на музейни експозиции: Когато Ерна срещна Маму, В: Национална среща „Добри практики: съвременни форми за представяне и популяризиране на културното наследство. Предимства и недостатъци на музейните експозиции“; Регионален исторически музей – Бургас, Бургас 2019, с.106-124
2019 г. – „Предметите говорят“- споделени наследства и съучастие на публики (Н. Ненов, С. Трифонова-Костадинова), Български фолклор, кн.3, ИЕФЕМ-БАН, изд. „Проф. М. Дринов“, София 2019, с. 314-337. ISNN 0323-9861
2019 г.– Дарителството в контекста на активностите на participatory museum (Предмети и разкази в изложбата “Предметите говорят” на Регионален исторически музей – Русе)
2020 г. – „Недостъпни музеи? Общуване с аудитории и представяне на наследства (Н. Ненов, С. Трифонова-Костадинова), Българска етнология, кн.4, ИЕФЕМ-БАН, изд. „Проф. М. Дринов“, София 2020, с.558-574
2020 г. – Фестивалите на ледените скулптури и пясъчните фигури в Русе – местни културни политики за развитие на туризма, В: Стари места – нови празници, Известия на Регионален исторически музей – Русе, кн. XXII, Русе 2020 г., с. 72-85.
2021 г. – „Затворени“ музеи – „отворени“ музеи, В: Традицията – свещено и профанно, Годишник Асоциация „Онгъл“, год. XIV, т.20, ИИК „РОД“, София 2021, с.445-476