СИЛВИЯ ТРИФОНОВА-КОСТАДИНОВА

Силвия Иванова Трифонова-Костадинова

Е-mail: Silvi.kostadinova@gmail.com
Сл. тел.: +359 82 825 002
Моб. тел.: 0879 127 183

Националност: Българка

Дата на раждане: 08.09.1981 г.

Трудов стаж
2016 г. – до момента
Регионален исторически музей – Русе
Отдел “Връзки с публики”
заемана длъжност – уредник

2014 г. – 2015 г.
Община Русе
Дирекция „Европейско развитие“
Експерт „Връзки с обществеността“

2003 г. – 2014 г.
Арена Медиа, Русе
репортер – радио и телевизия

Образование и обучение:
2003 г. – 2004 г.
„Медии и реклама“ – Магистър
Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“
Велико Търново

1999 г. – 2003 г.
„Българска филология“ – Бакалавър
Великотърновски университет „Св. св. Кирил и Методий“

1999 г. – СУ “Йордан Йовков” Тутракан

Майчин език: Български

Професионални интереси
Научни интереси в сферата на музеологията – тенденции в развитието на българските музеи, идейни търсения и иновативни форми за споделяне на наследството, нематериално културно наследство, публики, комуникационни процеси, кураторство, теренни проучвания, социални медии, образователни програми. От 2020-а година се занимава активно с проучвания COVID и (пост)COVID и рефлексиите върху българските музеи.

Публикации:
2018 г. – Интерпретация на наследството. Панаир на музейните изложби в Русе 2018, Българска етнология“, год. XLIV, 2018 г., кн. 4, ИЕФЕМ-БАН, изд. „Проф. М. Дринов“, София 2018, с.507-511
2019 г. – Оживяване на музейни експозиции: Когато Ерна срещна Маму, В: Национална среща „Добри практики: съвременни форми за представяне и популяризиране на културното наследство. Предимства и недостатъци на музейните експозиции“; Регионален исторически музей – Бургас, Бургас 2019, с.106-124
2019 г. – „Предметите говорят“- споделени наследства и съучастие на публики (Н. Ненов, С. Трифонова-Костадинова), Български фолклор, кн.3, ИЕФЕМ-БАН, изд. „Проф. М. Дринов“, София 2019, с. 314-337. ISNN 0323-9861
2019 г.– Дарителството в контекста на активностите на participatory museum (Предмети и разкази в изложбата “Предметите говорят” на Регионален исторически музей – Русе)
2020 г. – „Недостъпни музеи? Общуване с аудитории и представяне на наследства (Н. Ненов, С. Трифонова-Костадинова), Българска етнология, кн.4, ИЕФЕМ-БАН, изд. „Проф. М. Дринов“, София 2020, с.558-574
2020 г. – Фестивалите на ледените скулптури и пясъчните фигури в Русе – местни културни политики за развитие на туризма, В: Стари места – нови празници, Известия на Регионален исторически музей – Русе, кн. XXII, Русе 2020 г., с. 72-85.
2021 г. – „Затворени“ музеи – „отворени“ музеи, В: Традицията – свещено и профанно, Годишник Асоциация „Онгъл“, год. XIV, т.20, ИИК „РОД“, София 2021, с.445-476
2021 г. – Предмети с разкази за социализма – социално включване и интерпретация в музея, В: Добри практики: съвременни тенденции и проблеми в дейността на българските музеи и художествени галерии, Нитон, Пловдив
2021 г. – Интерпретация на наследството – учебни помагала и музейни политики, В: Местни общности, културни наследства и музеи, Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН, София, с. 63-97
2022 г. – Обучение в наследство: музейни помагала и образователни програми в регионалните исторически музеи в Русе и Сливен, В: Културни ресурси, валоризиране на наследства и местно развитие, Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН, София, с. 145-172
2022 г. – Музеи и публики – общуване във време на криза (в съавторство с Н.Ненов), В: Електронно списание „Онгъл“, бр. XXI, год

Теренни проучвания:
2021 г. – Проучване на рибарските общности в Лом и Орсоя – по проект „Културно наследство на Дунавските рибари. Общността в Лом и Орсоя“ на Сдружение „Европейски пространства“ 21
2022 г. – Теренно проучване на мартенската обредност – по проект „Мартеници и съвременни първомартенски практики – дигитализация и споделяне“, Регионален исторически музей – Русе
2022 г. – Теренно проучване Образът на Света Марина и аязмото в с. Пороище, Община Разград, Регионален исторически музей – Русе

Участие в проекти:
2017 г. – „Предметите говорят“, реализиран с подкрепата на Фондация „Русе – град на свободния дух“, тематична област: история, образование
Експерт: Връзки с обществеността

2020 – 2022 г. – „Archaeological Park in urban areas as a tool for Local Sustainable Development“ (АRCHEODANUBE), DTP-413, Програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020
Мениджър комуникации

2020 – 2022 г. – „Virtual archaeological landscapes of the Danube region“ (Danube´s Archaeological eLandscapes), eMS DTP-641, Програма за транснационално сътрудничество „Дунав“ 2014-2020.
Мениджър комуникации

2021 – 2022 г. – „Музеи и COVID: в търсене на инструменти за работа с публики във време на ограничения“ с подкрепата на Национален фонд „Култура“, Програма „Публики“ 2021, Модул „Изследване и идентифициране на аудитории“
Проучвател

Участия в проекти на Регионален исторически музей – Русе: Римски пазар на „Сексагинта Приста“, Нощ в музея, Детска нощ в музея