ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

Вътрешни правила

Документи и връзки

ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНО СЪСТЕЗАНИЕ С ПРЕДМЕТ:

„Доставка на Професионална 3D техника, необходима за обслужване на дейността на ПРОЕКТ 15.2.1.038 – Интерактивна визуализация на древноримското културно наследство в трансграничния регион между България и Румъния – ARCHIVE” по Програма за трансгранично сътрудничество Interreg V-A Румъния-България 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие

публикувано на 23.08.2016 г.

С Ъ О Б Щ Е Н И Е

ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

На 20.09.2016 г. от 12:15 часа, в сградата на Регионален исторически музей – Русе, гр. Русе, пл. Ал. Батенберг № 3, ет. 1 , ст. 16, Комисията по чл. 51, ал.1 от ППЗОП, във връзка с чл. 103, ал. 1 от ЗОП, назначена със Заповед №№151/14.09.2016 г. на директора на Регионален исторически музей – Русе, във връзка с обявената процедура за възлагане на обществена поръчка чрез публично състезание с предмет: „Доставка на Професионална 3D техника, необходима за обслужване на дейността на ПРОЕКТ 15.2.1.038 – Интерактивна визуализация на древноримското културно наследство в трансграничния регион между България и Румъния – ARCHIVE” по Програма за трансгранично сътрудничество Interreg V-A Румъния-България 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския фонд за регионално развитие“ ще отвори и оповести ценовите оферти на участниците, които отговарят на предварително обявените условия на възложителя.

Съгласно чл. 57, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки при отваряне на ценовите предложения могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масово осведомяване.

публикувано на 16.09.2016 г. в 18:22ч.