МИСИЯ, ВИЗИЯ И ЦЕЛИ

Мисията на музея е да обогатява и разширява познанието за местното материално и нематериално културно наследство, като създава условия за развитието на диалог с аудиториите и възможност за тяхното съучастие в представянето на културното наследство. Музеят представя съвременните културни и социални феномени, той е открит за публиката и отдаден на настоящите и бъдещите поколения.

Визията на музея е да работи със своите колекции от артефакти, които интерпретира в полза на развитието на местните общности, както и за външни посетители, на които предлага преживяване, чрез организиране на събития и изложби и осигуряване на достъпна среда.

Целите на музея са да съдейства на обществото да общува творчески с културните наследства, като повишава както експертизата на своите специалистите, така и диалога с различни общности, НПО, университети, хора в неравностойно положение, както и с други музеи.