РЕНЕТА РОШКЕВА

Ренета Петрова Рошкева

Е-mail: reneta.roshkeva@yahoo.com
Сл. тел.: +359 82 825 002
Моб. тел.: 0879 127 185

Националност: Българка

Дата на раждане: 11.09.1961 г.

Трудов стаж
1992 г. – до момента
Регионален исторически музей – Русе
Отдел “История на България 15 – 19 век”
заемана длъжност – уредник

Образование и обучение:
1980 г. - 1985 г. — висше образование
СУ „Св. Климент Охридски“.
Магистър по история, специалност „История и теория на културата“;
преподавател по история, втора специалност „Философия“.

Майчин език: Български
Други езици: Английски, Руски, Френски език.

Организационни умения и компетенции:
Участия в изготвянето и реализирането на проекти по културно наследство и трансгранично сътрудничество със съседна Румъния по различни програми. Опит с организирането и ръководството на различни културни събития, свързани с историята на региона.

Социални умения и компетенции:
Работа в екип при осъществяване на експозиции (постоянни и временни); екскурзоводска дейност и популярни лектории, осъществявани в рамките на служебните задължения.
Участие в Българското историческо дружество (2004),
Българска асоциация на универскитетските жени (от 2002) и Световната федерация за история на жените и пола (International Federation for Research in Women's/Gender History - www.ifrwh.com.)

Технически умения и компетенции:
КОМПЮТЪРНИ УМЕНИЯ — РАБОТА С MICROSOFT OFFICE SUITE (WORD, EXCEL, POWERPOINT, OUTLOOK).

Професионални интереси
Знания в областта на модерната културната история на Европа в сравнителна перспектива. Научни разработки в областта на съвременната и всекидневната културна история. Знания за историческите оръжия.

Книги:
2003 г. (интервюираща и съредактор) „Интервюта по устна история“ В: Kрасимира Даскалова, Ваня Еленкова, Даниела Колева, Татяна Коцева, Ренета Рошкева Румяна Стоилова (ред.). Техните собствени гласове. Интервюта по устна история на жените. София, Полис.
2008 г. (в съавторство с Н. Цветкова) „Френското училище на Notre Dame de Sion в Русе. Двуезичен албум.“, Русе: Авангард принт.
2013 г. (в съавторство с Р. Ганчев) „Жива традиция, т. 1, Мъжката гимназия в Русе, Русе: Авангард принт.
2018 г. (в съавторство с Р. Ганчев) „Жива традиция, т. 2, Средно общообразователно училище „Христо Ботев“ - Русе (1950 – 2010), Русе: Авангард принт.
2022 г. "Албумът Искович". ИИК „Род“ – София. Русе: ТС Груп ООД.

Други във вестници и списания:
„Една нова книга за българската възрожденска история.“, сп. „Библиотека“, г. III, бр. 8-9, 1995, с. 50-51.
„Символът на жените, които „знаят твърде много“. В. „Утро“, 06.01.2017 г., с. 5 https://utroruse.com/article/728573/
„Неоцененият индустриалец Емануил Габровски“. В. „Утро“, бр. 8139, 6.10.2017 https://utroruse.com/article/742179/
„Цариградският борец за църковна независимост намерил пристан в Къщата на Калиопа. Стефан Камбуров“. В. „Утро“, 29.06.2018 г. https://utroruse.com/article/749874/
„Книгите за впечатления от дома на Никола Обретенов“ (в съавторство). В: 144 години безсмъртие. Ботйов лист, 24 май-2 юни 2020, с. 9.
„За Ботевата чета. От фонда на Регионален исторически музей – Русе“ (в съавторство) В: 146 години в прослава на подвига. Ботйов лист, 25 май-4юни 2022 г., с. 32

Публикации:
1994 г. „Училищна литература от периода на Възраждането в Исторически музей - Русе“, В: Училищната литература през XIX век в България, Пловдив.
1995 г. „Русенското учителство през Възраждането“, В: Култура, църква и революция през Възраждането, Сливен.
1995 г. „Априлското въстание на страниците на вилаетския вестник „Дунав““, В: Априлското въстание в Централна Северна България, Севлиево.
1999 г. „Дружество „Ступанка“ и русенските жени през Възраждането“, В: Известия на Исторически музей - Русе. Том 6, Русе.
2001 г. „Домакинско-майчинското училище на дружество „Добродетел““ (в съавторство), В: Арнаудов сборник. Том 2, Русе.
2002 г. „Митът Ангел Кънчев“, В: Aнгел Кънчев. Материали от кръгла маса, по повод честването на 150 годишнината от рождението на революционера. Русе.
2002 г. „Арменско благотворително дружество в Русе през 30 те години на ХХ век“, В: Tихите арменци. Сборник материали, Русе.
2002 г. „Храна и хранене у арменците в Русе“ (в съавторство), В: Тихите арменци. Сборник материали, Русе.
2002 г. „Благотворителността за деца в Русе. Съюз за закрила на децата в България, Русенски клон“, В: Юбилеен сборник. 35 години Нумизматично дружество “Червен” - Русе, Русе.
2002 г. „Женските дружества в Русе през първата половина на ХХ век“, В: Aлманах за историята на Русе, Русе.
2003 г. „Погребални обичаи (и храните свързани с тях) сред евреи, турци и арменци в Русе“, В: Известия на Исторически музей - Русе. Том 7, Русе.
2003 г. „Женското дружество “Закрила” в Русе“, В: Aрнаудов сборник. Том 3, Русе.
2003 г. „Николай Попов (Даскал Никола) – дейност и родословие“ (в съавторство), В: Aрнаудов сборник. Том 3, Русе.
2003 г. „Из всекидневието на русенци (игри, почивки, спортен отдих)“ (в съавторство), В: Юбилеен сборник в чест на проф. Й. Йорданов, Велико Търново.
2003 г. „Дарителство и благотворителност в дейността на женските дружества в Русе през първата половина на ХХ век“. В: Нa ползу роду. Сборник Есенни четения,Сборяново. Том 1, Варна.
2003 г. „Движението за трезвеност след Освобождението до средата на 40-те години на ХХ век“, В: Ракията на българина. Сборник материали, Русе.
2004 г.„Из всекидневието на русенци – излети, предпочитани заведения, клубове“, (в съавторство), В: Градът. Етнология. Известия на Регионален исторически музей - Русе, Том 8, Русе.
2004 г. „Русе в спомените на Екатерина Каравелова“, В: Градът.Археология и история. Известие на Регионален исторически музей - Русе, Том 9, Русе.
2006 г. „Ekaterina Karavelova“, In: Francesca de Haan, Krassimira Daskalova and Anna Loutfi (eds.). A Biographical Dictionary of Women`s Movements and Feminisms Central, Eastern and South Eastern Europe, 19th and 20th centuries. Budapest, CEU Press.
2006 г. „Kina Konova“, In: Francisca de Haan, Krassimira Daskalova and Anna Loutfi (eds.). A Biographical Dictionary of Women`s Movements and Feminisms Central, Eastern and South Eastern Europe, 19th and 20th centuries. Budapest, CEU Press.
2006 г. „През призмата на един живот“ (в съавторство), В: Сборник есенни четения, Сборяново, Том 3, Варна.
2006 г. „Сватбите в Русе през първата половина на ХХ век“ (в съавторство). В: Сборник Делници и празници в живота на българина. Варна.
2006 г. „Киното във всекидневието на русенци през първата половина на ХХ век“ (съавторство). В: Арнаудов сборник, Том 4, Русе.
2007 г. „Пътят на храната (от търговеца до трапезата на българина“ (в съавторство). В: Обредната трапеза на българина. Сборник материали. София.
2007 г. „Дружества на русенската еврейска общност през първата половина на ХХ век“. В: Архив поселищни проучвания, год.ХІ, 2006, кн. 3-4, Велико Търново.
2007 г. „Предварителни бележки върху историята на Френското училище в Русе“ (в съавторство). В: Известия на Регионален исторически музей — Русе, том 11.
2007 г. „По повод годишнината на едно училище. 110 години от създаването на френското училище в Русе“. В: Известия на Регионален исторически музей — Русе, том 11.
2008 г. „Закон и обичай в отношенията между половете в следосвобожденска България“. В: Известия на Регионален исторически музей — Русе, том 13, Русе.
2009 г. "Емануил Габровски и дейността на фирма "Братя Габровски“ (в съавторство). В: Архив за поселищни проучвания, г. ХIII, кн. 1-2, В. Търново.
2011 г. „Живот на два континента. Разказ по една кореспонденция между Мара Малчева и Хилда Искович“ (в съавторство). В: Известия на Регионален исторически музей — Русе, том 14, Русе.
2012 г. „Русенското женско движение в преход“. В: Пол и преход 1938-1958. (Даскалова, Кр., Т. Кметова, съст.). София.
2012 г. „Русенското женско движение 1944 – 1950 г.“ В: Известия на Регионален исторически музей — Русе, „Град-етнология-социализъм“, том 16, Русе.
2013 г. „Дясното“ и „родното“ в дейността на Българския женски съюз „Любов към Родината“ – Русенски клон. В: Арнаудов сборник, т. 7.
2013 г. „Жените в здравното обслужване. По примера на Русе. В: „Жените в Модерността”. По повод 200 г. от рождението на Баба Тонка. Известия на Регионален исторически музей — Русе, том 17. Русе.
2016 г. „За един от участниците в Първия църковно-народен събор 1871 г. – Стефан Камбуров“. В: „Църковно-народният събор от 1871 г. и създаването на екзархийските епархии“. Известия на Регионален исторически музей — Русе, том 19, Русе.
2013 г. „Учителките в русенската девическата гимназия (1878–1950) с принос в развитието на женското движение.
2016 г. „Life on Two Continents. A Story of identities and boundaries. (according to the correspondence between Hilda Iskovich and Mara Malcheva) In: Orient si Occident. Cultura si Civilizatie la Dunarea de Jos, XXIX, Calarasi, 2016/ East and West. Culture and Civilisation at Lower Danube, XXIX, Lower Danube Museum, Calarash, 2016, p. 247-256.
2017 г. „Емануил Габровски – професионална и обществена дейност, личен живот“ В: Арнаудов сборник, т. 9, Русе.
2016 г. „Жени в героичното време (1867-1878). Елена Грънчарова, Ирина Тотева и Стана Исакийска“ – конференция. В: Дебати в музеологията. Музеят отвъд нацията?, София: ИК Гутенберг.
2018 г. „Албумът на Искович. Образи от два континента. В: Kamera Danubiana – образи от градовете в страните по Дунав. Известия на Регионален исторически музей — Русе, том 20, Русе.
2018 г. „Оръжието на революционерите в българските музеи като наследство.“ В: Етнология на героичното. Българска етнография, година XLIV, кн. 1, с. 111-132.
2019 г. „Спортът и Модерността. По примера на Русе.“. В: Началата на българската модерност. Революционни идеи и всекидневни практики. Известия на Регионален исторически музей — Русе, том 21, Русе.
2020 г. „Риболовът в българския участък на река Дунав през първата половина на ХХ век“. В: „Стари места-нови празници“. Известия на Регионален исторически музей — Русе, том 22, Русе.
2020 г. „Младежката организация на женското дружество „Добродетел“ в Русе“. В: Арнаудов сборник, том 11, Русе: Лени Ан, с. 103-118.
2021 г. Даскалова Кр., Назърска Ж., Рошкева Р. (съст. и ред.) "Извори за историята на жените: дневници, спомени, писма, белетристика". София: УИ „Св. Кл. Охридски“.
2021 г. „Личностите на Русенското женско благотворително дружество “Добродетел“. В: Жената-пространства и граници в живота ѝ. Сборник доклади. Известия на Старозагорския исторически музей, том VII. Стара Загора, с. 102-123.
2022 г. "Личностите на възрожденското женско дружество „Стопанка“ в Русе". В: Книгата и образованието – исторически аспекти, традиции и памет. Разград.
2023 г. "Модернизационните процеси и русенските жени през XIX век". В: Местните елити и модернизацията на българското общество през „дългия XIX век“. Сборник с памет на Атанас Петров Шопов (1855-1922) редовен член на Българското книжовно дружество/Българска академия на науките. Материали от национална конференция, 11-12 октомври, Панагюрище. Панагюрище: Фабер.