КРАСИМИР КИРОВ

Красимир Христов Киров

Е-mail: krasimir.kirov@gmail.com
Сл. тел.: +359 821 915
Моб. тел.: 0889 618 918

Националност: Българин

Дата на раждане: 08.08.1980 г.

Трудов стаж
февруари 2015 г. – до момента
Регионален исторически музей – Русе, отдел „Природа“
Отдел „Природа”
Уредник – еколог, биолог
Подготовка, цялостно организиране и представяне на временни и постоянни изложби, презентации и семинари; Създаване и реализиране на образователни и научни проекти.
Полеви изследвания върху фауната на Североизточна България.
Обслужване и поддържане на Аквариум в Екомузей.
Работа с медии. Набиране, анализ и обработка на база данни и цялостната документация в отдела. Работа с количествена и качествена информация.
Беседи сред посетители на „Екомузей с Аквариум“ към РИМ – Русе.

Април 2014 – януари 2015
Регионален исторически музей – Русе, отдел „Природа“
Отдел „Природа”
Екскурзовод
Беседи сред посетители на „Екомузей с Аквариум“ към РИМ – Русе.
Подготовка, цялостно организиране и представяне на временни и постоянни изложби, презентации и семинари;Създаване и реализиране на проекти.
Обслужване и поддържане на Аквариум в Екомузей.
Работа с медии. Набиране, анализ и обработка на база данни и цялостната документация в отдела. Работа с количествена и качествена информация.
Полеви изследвания върху фауната на Североизточна България.

2012 – април 2014 г.
Регионален исторически музей – Русе, отдел „Природа“
Отдел „Природа”
Уредник еколог
Подготовка, цялостно организиране и представяне на временни и постоянни изложби, презентации и семинари; Създаване и реализиране на проекти.
Работа с медии. Набиране, анализ и обработка на база данни и цялостната документация в отдела. Работа с количествена и качествена информация. Полеви изследвания върху фауната на Североизточна България. Видео и фото заснемане на обекти както в живата природа, така и стационарни.

2004 г. – 2011 г.
– Регионална инспекция по околната среда и водите – гр. Русе, бул. Придунавски № 20, месторабота: Поддържан резерват „Сребърна”, село Сребърна, община Силистра и гр. Русе. (2004 – 2006 г.)
– Регионална инспекция по околната среда и водите – гр. Русе, бул. Придунавски № 20, месторабота: гр. Русе (от 2006 г. до 2011 г.)
– контролна дейност по прилагане законови и подзаконови нормативни актове в областта на опазване, възстановяване и регулиране на биологичното разнообразие, елементите му и защитените територии;
– младши експерт „Защитени територии и НАТУРА 2000”
– старши експерт „Национална екологична мрежа”

Образование и обучение:
1999 – 2003 г. – висше образование
Пловдивски университет “Паисий Хилендарски” – гр. Пловдив
Зоология – зоология на безгръбначните животни, зоология на гръбначните животни;
Биохимия – биохимия, екологична биохимия;
Химия – неорганична, органична и аналитична;
Екология – екология и опазване на околната среда, екология на животните;
Екологично законодателство и норми;
Замърсяване на водите и въздействие върху екосистемите;
Физиология на растенията;
Екологична физиология на животните и човека;
Ботаника – анатомия, морфология и систематика на растенията.
Еколог
Специалност “Екология и ООС”, образователно-квалификационна степен – Бакалавър;
Еколог
Специалност “Екология и ООС”, образователно-квалификационна степен – Магистър;

През 2004 – 2006 г. придобива образователно-квалификационна степен – Магистър, Специалност “Екология и ООС” в Шуменски университет “Епископ Константин Преславски” – гр. Шумен.

Майчин език: Български
Други езици: Руски, Английски.

Организационни умения и компетенции:

– работа с хора и управление на екип от профисионалната сфера;
– координация и достигане на висока степен на организираност и продуктивност на хората съставляващи екипа;
– координация и управление на проекти в сферата на природозащитни неправителствени организации /НПО/;
– обучение на доброволци в разпознаване и опазване на биоразнообразието;
– координация работата на институции, държавна администрация, НПО, свързани групи за постигане целите на проекти;
– изготвяне на природозащитни проекти;
– организиране на информационни кампании за опазване на световно-застрашени видове животни;
– организиране на информационни кампании сред широката общественост, институции и организации за прилагането на европейското природозащитно законодателство в България;
– изнасяне на лекции на природозащитна тематика за опазване на биологичното разнообразие и околната среда, като цяло;
– изпълнение на експертни задачи по научни проекти.

Технически умения и компетенции:
- ОТЛИЧНО НИВО НА РАБОТА С MS-OFFICE PACK;
- ОТЛИЧНО НИВО НА РАБОТА С ПОЛЕВИ GPS ETREX SUMMIT, VULTURE И ДРУГИ, ОТЛИЧНИ ПОЗНАНИЯ ПО GIS И ARCVIEW - ОБУЧЕНИЕ В БДЗП И РИОСВ - РУСЕ;
- ОСНОВНО НИВО НА РАБОТА С PHOTOSHOP И PAGEMAKER - ОБУЧЕНИЕ В БДЗП;
- ОТЛИЧНО НИВО НА РАБОТА С ТЕХНИКА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ – ЗРИТЕЛНИ ТРЪБИ И БИНОКЛИ – ОБУЧЕНИЕ В БДЗП;
- ОТЛИЧНО НИВО НА РАБОТА С ТЕХНИКА (УЛТРАЗВУКОВИ ДЕТЕКТОРИ – HETERODYNE, TIME EXPANSION, FREQUENCY DIVISION) ЗА НАБЛЮДЕНИЕ НА ПРИЛЕПИ И АНАЛИЗ, ЧРЕЗ СПЕЦИАЛИЗИРАН СОФТУЕР - BATSOUND – САМООБУЧЕНИЕ, ОБЕКТ НА НАУЧНА ДЕЙНОСТ; ОБУЧЕНИЕ ПО ПРОЕКТ "МОНИТОРИНГ НА ПРИЛЕПНОТО БИОРАЗНООБРАЗИЕ-ИНДИКАТОР ЗА УСТОЙЧИВО РАЗВИТИЕ В ИЗТОЧНА ЕВРОПА" НА ZOLOGICAL SOCIETY OF LONDON (ZSL) И BAT CONSERVATION TRUST (BCT) – IBATS – 2007 Г.; ПРОЕКТ „КАРТИРАНЕ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРИРОДОЗАЩИТНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ПРИРОДНИТЕ МЕСТООБИТНИЯ И ВИДОВЕ - ФАЗА I“ НА МОСВ – 2012 Г.; ПРОЕКТ “Д-33-81/10.08.2015 Г. - ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕКСПЕРТЕН КАПАЦИТЕТ ЗА ПРОУЧВАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ПРИЛЕПИТЕ В БЪЛГАРИЯ (NBMS)“ – 2015-2016 Г.
- ОТЛИЧНО НИВО НА РАБОТА С ДЕТЕКТОРИ (УЛТРАЗВУКОВИ ДЕТЕКТОРИ – HETERODYNE, TIME EXPANSION, FREQUENCY DIVISION) – TRANQUILITY TRANSECT, AUDIOMOTH, ECHO METER TOUCH 2 - САМООБУЧЕНИЕ.
- ЕНДОСКОПИ ЗА ПРОВЕРКА НА ХРАЛУПИ ЗА ПРИЛЕПИ – DEPSTECH DS450 И WIFI ВЕРСИЯ – САМООБУЧЕНИЕ.
- ОТЛИЧНО НИВО НА РАБОТА С ПОЛЕВИ ИНСТРУМЕНТИ ЗА PH, КИСЛОРОД СЪДЪРЖАНИЕ, СЕКИ, МРЕЖИ ФИТОПЛАНКТОН, ЗАМЪТЕНОСТ НА ВОДАТА И ДРУГИ;
- АНАЛИЗ НА ДАННИ ЗА ПРИРОДНИ МЕСТООБИТАНИЯ И КОЛОНИАЛНО ГНЕЗДЯЩИ ВИДОВЕ ПТИЦИ, ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ДРОН И СПЕЦИАЛИЗИРАН СОФТУЕР.

Участие в проекти:

2019 – 2020 г. Ръководител на Лот “Прилепи“ по проект BG16M1OP002-3.003-001 “Анализи и проучвания на видове и природни местообитания, предмет на докладване по чл. 17 от Директивата за местообитанията и чл. 12 от Директивата за птиците”.
2019 – 2020 г. Полеви експерт Лот „Птици“ по проект BG16M1OP002-3.003-001 “Анализи и проучвания на видове и природни местообитания, предмет на докладване по чл. 17 от Директивата за местообитанията и чл. 12 от Директивата за птиците”.
Докторант към Пловдивски университет „Паисий Хилендарски“, Дисертационна тема: “Екологично проучване на прилепите (Mammalia, Chiroptera) в горски местообитания в Североизточна България“, утвърдена от ФС, протокол № 241 от 29.01.2019 г.
Полеви експерт и част от научния екип по проект „Ролята на пещеролюбивите видове прилепи в България като вектори и резервоар на европейски вируси на бяс“, финансиран от Фонд научни изследвания при Министерство на образованието, № КП-06-Н31/14 от 11.12.2019 г.
Април 2020 г. – Май 2021 г. Ръководител на полеви екип по проект „Валидиране на типологията и класификационната система в България за оценка на екологичното състояние на повърхностните водни тела от категории „река“, „езеро“ и „преходни води“. Изпълнител: Дикон Груп ЕООД (България), в партньорство с Умвелтбундесамт ГмбХ (Австрийска Агенция по околна среда) и Делтарес (Нидерландия). Възложител: Световна Банка, Договор № 7195735.
2019 – 2020 г. Ръководител на полеви екип по Проект „Извършване на допълнителни научни изследвания на територията предложената от БДЗП нова защитена зона за опазване на дивите птици BG0002129 “Рила буфер”.
2011 – 2021 г. Експерт по полеви проучвания, обследване, експертизи и становища и ръководител на екипи по Инвестиционни предложения, планове и програми, оценка за съвместимост (ОС – Натура 2000), доклад за оценка въздействието върху околната среда (ОВОС) и доклади за екологична оценка (ДЕО).
2018 – 2021 г. Вещо лице към съд и прокуратура по проблемите на опазване, възстановяване и оценка на щети върху биологично разннообразие, защитени територии и Натура 2000 и околна среда.
2014 – 2016 г. РЪКОВОДИТЕЛ НА ПОЛЕВИ ЕКИП ПО ПРОЕКТ „ИНТЕРКАЛИБРИРАНЕ НА МЕТОДИТЕ ЗА АНАЛИЗ НА БИОЛОГИЧНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ ЗА КАЧЕСТВО (БЕК) ЗА ТИПОВЕТЕ ПОВЪРХНОСТНИ ВОДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА БЪЛГАРИЯ, СЪОТВЕТСТВАЩИ НА ОПРЕДЕЛЕНИ ОБЩИ ЕВРОПЕЙСКИ ТИПОВЕ В ГЕОГРАФСКИТЕ ГРУПИ ЗА ИНТЕРКАЛИБРАЦИЯ“ – ДЗЗД „ДИКОН УБА“, (СЪС СЪДРУЖНИЦИ „ДИКОН ГРУП“ ЕООД И УМВЕЛТБУНДЕСАМТ ГМБХ – АВСТРИЯ).
2015 – 2016 г. ДОБРОВОЛЕЦ ПО ПРОЕКТ “Д-33-81/10.08.2015 Г. – ИЗГРАЖДАНЕ НА ЕКСПЕРТЕН КАПАЦИТЕТ ЗА ПРОУЧВАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ПРИЛЕПИТЕ В БЪЛГАРИЯ (NBMS)“.
2012 – 2015 г. КОНСУЛТАНТ – ПТИЦИ (1) НА ИАОС ПО ПРОЕКТ „ТЕРЕННИ ПРОУЧВАНИЯ НА РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА ВИДОВЕ / ОЦЕНКА НА СЪСТОЯНИЕТО НА ВИДОВЕ И ХАБИТАТИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ЦЯЛАТА СТРАНА – I ФАЗА“.
2014 – 2015 г. РЪКОВОДИТЕЛ НА ПОЛЕВИ ЕКИПИ ПО ПРОЕКТ “УСТРОЙСТВО И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРИРОДЕН ПАРК “ПЕРСИНА”, „ДЕЙНОСТ 4: ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ЗЛАТИСТА КАРАКУДА /CARASSIUS CARASSIUS/ В БЛАТАТА НА ОСТРОВ ПЕРСИН И ДЕЙНОСТ 3: ПОДДЪРЖАНЕ НА ПЛАТФОРМИТЕ ЗА ГНЕЗДЕНЕ НА КЪДРОГЛАВИЯ ПЕЛИКАН, ДЕЙНОСТ „ПОДДЪРЖАЩИ И ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ ДЕЙНОСТИ В ЗЕМИ И ВОДНИ ПЛОЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ПП „ПЕРСИНА” ЗА ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1 „ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА ХАБИТАТИ И МЕСТООБИТАНИЯ”, , ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013 Г.”, BG161PО005/11/3/3.2/06/27, “УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИ ПО УСТРОЙСТВО И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРИРОДНИТЕ ПАРКОВЕ”.
2013 – 2014 г. ПОЛЕВИ ЕКСПЕРТ ПО ПРОЕКТ „ПРОУЧВАНЕ НА ОСНОВНИ АСПЕКТИ ОТ БИОЛОГИЯТА, ЕКОЛОГИЯТА И РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО, ЧИСЛЕНОСТТА И ЛИМИТИРАЩИТЕ ФАКТОРИ ЗА ГЛУХАРЯ, ТРИПРЪСТИЯ И БЕЛОГРЪБИЯ КЪЛВАЧИ. ИЗСЛЕДВАНЕ РОЛЯТА НА ГЛУХАРЯ КАТО ИНДИКАТОР ЗА ЛОКАЛНИТЕ КАЧЕСТВА НА МЕСТООБИТАНИЕТО И БИОРАЗНООБРАЗИЕТО“ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ: ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 1: „ПРОУЧВАНЕ НА ОСНОВНИ АСПЕКТИ ОТ БИОЛОГИЯТА, ЕКОЛОГИЯТА И РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО, ЧИСЛЕНОСТТА И ЛИМИТИРАЩИТЕ ФАКТОРИ ЗА ГЛУХАРЯ, ТРИПРЪСТИЯ И БЕЛОГРЪБИЯ КЪЛВАЧИ“ И ОБОСОБЕНА ПОЗИЦИЯ № 2: „ИЗСЛЕДВАНЕ РОЛЯТА НА ГЛУХАРЯ КАТО ИНДИКАТОР ЗА ЛОКАЛНИТЕ КАЧЕСТВА НА МЕСТООБИТАНИЕТО И БИОРАЗНООБРАЗИЕТО“ – БДЗП ООД.
2013 г. ЕКСПЕРТ – ЕКОЛОГ, БИОЛОГ ПО ПРОЕКТ „ИНОВАТИВНО ПРЕДСТАВЯНЕ НА ЕКОЛОГИЧНИ ТЕМИ В МУЗЕЙНА СРЕДА” НА СДРУЖЕНИЕ „ПРИЯТЕЛИ НА МУЗЕЯ – РУСЕ“, ФИНАНСИРАН ОТ ЗАГОРКА АД ПО ПРОГРАМА „ЗАГОРКА – ЗЕЛЕН ФОНД“.
ЕКСПЕРТ-ЕКОЛОГ, КОНСУЛТАНТ ПО ПРОЕКТ ПРОЕКТ „УСТОЙЧИВО УПРАВЛЕНИЕ И УСТРОЙСТВО НА ПРИРОДЕН ПАРК „СТРАНДЖА“ ПО ДОГОВОР № DIR-5113326-C-004, ПО ПРОЦЕДУРА BG161PO005/11/3/3.2/06/27 “ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИ ЗА УСТРОЙСТВО И УПРАВЛЕНИЕ НА ПРИРОДНИТЕ ПАРКОВЕ” ПО ОП „ОКОЛНА СРЕДА 2007-2013 Г.“:
ПРОЕКТИРАНЕ НА 5 /ПЕТ/ БРОЯ ИНТЕРПРЕТАТИВНИ ТУРИСТИЧЕСКИ МАРШРУТИ – ПРИЛЕПИ, ПТИЦИ, ХИЩНИЦИ, РЕКИ, БИЛКИ (В ЗЕМЛИЩАТА НА ГР. МАЛКО ТЪРНОВО, С.СИНЕМОРЕЦ, С.КОСТИ, С.ЗАБЕРНОВО, С. БРЪШЛЯН), ВКЛЮЧВАЩО:
ИЗРАБОТВАНЕ НА КОНЦЕПЦИЯ ЗА 5 /ПЕТ/ БРОЯ ИНТЕРПРЕТАТИВНИ МАРШРУТА В МИН. 2 /ДВА/ ВАРИАНТА ПО ОТДЕЛНО ЗА ВСЕКИ МАРШРУТ;
ИЗРАБОТВАНЕ НА РАБОТЕН ПРОЕКТ ЗА 5 /ПЕТ/ БРОЯ ИНТЕРПРЕТАТИВНИ МАРШРУТА, НА БАЗА ИЗБРАНАТА ОТ ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ КОНЦЕПЦИЯ, В Т.Ч. СЪЗДАВАНЕ НА БАЗА ДАННИ И GPS-ТРАКОВЕ ЗА ВСЕКИ МАРШРУТ
РАЗРАБОТВАНЕ БЕСЕДА ЗА ИНТЕРПРЕТАТОРА ЗА 5 /ПЕТ/ БРОЯ ИНТЕРПРЕТАТИВНИ МАРШРУТА;
ИЗВЪРШВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО НА ПРОЕКТИРАНИТЕ МАРШРУТИ В ЧАСТТА ЗА ИНТЕРПРЕТАТОР;
РАЗРАБОТВАНЕ НА ТЕКСТ, НА БЪЛГАРСКИ И АНГЛИЙСКИ, И СНИМКОВ МАТЕРИАЛ КЪМ НЕГО, ЗА ИЗРАБОТВАНЕ НА ДИПЛЯНА – 6 /ШЕСТ/ БРОЯ (5 БРОЯ ЗА ВСЕКИ ОТ ИНТЕРПРЕТАТИВНИТЕ МАРШРУТИ И 1 БРОЙ ОБЩО ЗА ТУРИСТИЧЕСКИТЕ МАРШРУТИ).
2013 г. ПРОЕКТИРАНЕ НА ОПОЗНАВАТЕЛЕН МАРШРУТ „В ЦАРСТВОТО НА ЗЕЛЕНИКАТА (ЗЕМЛИЩЕ С. КОНДОЛОВО)“ – 8 КМ. ВЪЗЛОЖИТЕЛ: ФИРМА „САИД“ ООД – ГР. БУРГАС.
2011 – 2013 г. РЪКОВОДИТЕЛ НА ПОЛЕВИ ЕКИП, ЛОТ5 „ПРИЛЕПИ“ ПО ПРОЕКТ „КАРТИРАНЕ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРИРОДОЗАЩИТНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ПРИРОДНИТЕ МЕСТООБИТАНИЯ И ВИДОВЕ – ФАЗА I“ НА МОСВ.
2013- 2014 г. ЕКСПЕРТ – ЕКОЛОГ, БИОЛОГ ПО ПРОЕКТ „ЗМИИТЕ – КРАСИВИТЕ НЕПОЗНАТИ!“ НА СДРУЖЕНИЕ „ПРИЯТЕЛИ НА МУЗЕЯ – РУСЕ“, ФИНАНСИРАН ПО ПРОГРАМА „ГРАДСКИ ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА“ НА ФОНДАЦИЯ „ЕКООБЩНОСТ“.
2012 – 2013 г. НЕКЛЮЧОВ ЕКСПЕРТ, ЛОТ 6 „КАРТИРАНЕ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРИРОДОЗАЩИТНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ПЕЩЕРНИТЕ ПРИРОДНИ МЕСТООБИТАНИЯ“ ПО ПРОЕКТ „КАРТИРАНЕ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРИРОДОЗАЩИТНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ПРИРОДНИТЕ МЕСТООБИТНИЯ И ВИДОВЕ – ФАЗА I“ НА МОСВ.
2014 г. ЕКСПЕРТ-ОРНИТОЛОГ, ОБУЧИТЕЛ ПО КУРС „ОРНИТОЛОГИЯ“ НА СТУДЕНТИ ОТ РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ „АНГЕЛ КЪНЧЕВ“, ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ПРОЕКТ “ДЕЙНОСТИ ПО УСТОЙЧИВО УПРАВЛЕНИЕ НА ПРИРОДЕН ПАРК „РУСЕНСКИ ЛОМ”, ДОГОВОР № DIR-5113326-C-006/19.08.2012; РЕФ. № BG161PO005/11/3/3.2/06/27.
2011-2012 г. НЕКЛЮЧОВ ЕКСПЕРТ, ЛОТ 7 „ПТИЦИ“ ПО ПРОЕКТ „КАРТИРАНЕ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРИРОДОЗАЩИТНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ПРИРОДНИТЕ МЕСТООБИТНИЯ И ВИДОВЕ – ФАЗА I“ НА МОСВ.
2011-2012 г. НЕКЛЮЧОВ ЕКСПЕРТ, ЛОТ 2 „КАРТИРАНЕ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРИРОДОЗАЩИТНОТО СЪСТОЯНИЕ НА РИБИ – КАРТИРАНЕ НА ЗАПЛАХИ И ПРЕГРАДИ“ ПО ПРОЕКТ „КАРТИРАНЕ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ПРИРОДОЗАЩИТНОТО СЪСТОЯНИЕ НА ПРИРОДНИТЕ МЕСТООБИТНИЯ И ВИДОВЕ – ФАЗА I“ НА МОСВ.
2011-2013 г. ПОЛЕВИ ЕКСПЕРТ МОНИТОРИНГ НА ПОПУЛАЦИИТЕ НА A. NYROCA И PH. PYGMAEUS И ЧАПЛОВИТЕ ПТИЦИ ПО ОСТРОВИТЕ В РЕКА ДУНАВ ОТ НОВО СЕЛО ДО СИЛИСТРА (845 – 370 РЕЧЕН КИЛОМЕТЪР). ДЕЙНОСТИТЕ СА ЧАСТ ОТ ПРОЕКТ “ЗЕЛЕНИ ГРАНИЦИ” LIFE07NAT/RO/000681.
2009 г. ЕКСПЕРТ ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ЕСЕННАТА МИГРАЦИЯ НА РЕЕЩИ СЕ ПТИЦИ ПО РЕКА ДУНАВ. СЪБИРАНЕ НА ДОСТОВЕРНИ ДАННИ ЗА ЗНАЧЕНИЕТО НА ПОТЕНЦИАЛНИ МЕСТА С ТЕСЕНФРОНТ НА МИГРАЦИЯ И ОСИГУРЯВАНЕ ТЯХНОТО ОПАЗВАНЕ В БЪДЕЩЕ. ПРОЕКТ „ОПАЗВАНЕ НА КЛЮЧОВИ МЕСТООБИТАНИЯ ЗА СВЕТОВНО ЗАСТРАШЕНИ ВИДОВЕ ПТИЦИ В ДОЛНОТО ТЕЧЕНИЕ НА Р. ДУНАВ”. БДЗП И ПРИРОДЕН ФОНД “УИТЛИ”.
1999 – 2001 г. ОХРАНАТА И МОНИТОРИНГ НА МАЛКИЯ КОРМОРАН -ДОБРОВОЛЕЦ НА БДЗП.
2001 И 2002 г. ТЪРСЕНЕ НА НОЩУВКИ НА МАЛЪК КОРМОРАН И ОХРАНА – ДОБРОВОЛЕЦ НА БДЗП.
2000 – 2004 г. ОХРАНА И МОНИТОРИНГ НА ГНЕЗДАТА НА ЦАРСКИЯ ОРЕЛ ПРЕЗ – ДОБРОВОЛЕЦ НА БДЗП.
2001 г. КООРДИНАТОР НА ПРОЕКТ “ПОВИШАВАНЕ ГОТОВНОСТТА НА БЪЛГАРИЯ ДА ИЗГРАДИ ЕВРОПЕЙСКАТА ЕКОЛОГИЧНА МРЕЖА НАТУРА 2000” – РЕГИОН ПЛОВДИВ – БДЗП.
2002 И 2003 г. ТЪРСЕНЕ НА ГНЕЗДА НА ЦАРСКИЯ ОРЕЛ – ДОБРОВОЛЕЦ НА БДЗП.
2002 г. КАРТИРАНЕ НА ГНЕЗДЯЩА ОРНИТОФАУНА – ДОБРОВОЛЕЦ НА БДЗП.
2003 г. КАРТИРАНЕ НА НОЩНА ОРНИТОФАУНА – ДОБРОВОЛЕЦ НА БДЗП.
2006 г. ЕКСПЕРТ ПО МАЛАКО И ХЕРПЕТОФАУНА ПРИ ПРОУЧВАНЕ НА ПРИРОДЕН ПАРК „РУСЕНСКИ ЛОМ” И РЕКА ЯНТРА ПО ПРОЕКТ НА АСОЦИАЦИАТА НА ПАРКОВЕТЕ В БЪЛГАРИЯ И WWF – БЪЛГАРИЯ.
2002 КООРДИНАТОР НА ПРОЕКТ “SOS – ДИВИ ПОЙНИ ПТИЦИ” – БДЗП.
2000 – 2001 г. ОРГАНИЗАТОР НА ТЕМАТИЧНИ ПРОВЕРКИ ЗА БРАКОНИЕРИ НА СУХОЗЕМНИ КОСТЕНУРКИ ПО ПРОЕКТ “ОПАЗВАНЕ НА СУХОЗЕМНИТЕ КОСТЕНУРКИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ИЗТОЧНИ РОДОПИ” – БДЗП.
2006 И 2014 г. ПРЕМИНАЛ ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА „НАЦИОНАЛНАТА СИСТЕМА ЗА МОНИТОРИНГ НА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ” – ИАОС.
2001 г. ИЗНАСЯНЕ НА ПРИРОДОЗАЩИТНИ ЛЕКЦИИ, СРЕД ДЕЦАТА ОТ 4-8 КЛАС НА ОБЩНОСТТА ОТ ГР. РАКОВСКИ ПО ПРОЕКТ ЗА ОПАЗВАНЕ НА ЗЕМНОВОДНИТЕ И ВЛЕЧУГИТЕ – ДОБРОВОЛЕЦ НА БДЗП.
2005 г. УЧАСТИЕ КАТО ЕКСПЕРТ ПО ЕКОЛОГИЧНО ОБРАЗОВАНИЕ В ПРОЕКТ „МЛАДИ ПРИЯТЕЛИ НА ПРИРОДАТА”, ВКЛЮЧВАЩИ ЗАПОЗНАВАНЕ С ФЛОРАТА И ФАУНАТА НА ПРИРОДЕН ПАРК „РУСЕНСКИ ЛОМ”, ОБЩА ПРИРОДОЗАЩИТНА ДЕЙНОСТ, ПРАКТИЧЕСКИ АКЦИИ ПО ПОЧИСТВАНЕ, СЕМЕСЪБИРАНЕ, ЗАЛЕСЯВАНЕ, ИЗРАБОТВАНЕ И ПОСТАВЯНЕ НА КЪЩИЧКИ И ХРАНИЛКИ ЗА ПТИЦИ, ОТРЕМОНТИРАНЕ НА КЪТОВЕ ЗА ОТДИХ И ЗАПОЗНАВАНЕ С РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ ПРОТИВОПОЖАРНА ТЕХНИКА И НАЧИНИ ЗА ГАСЕНЕ НА ПОЖАРИ – ФОНДАЦИЯ „ПРИЯТЕЛСКА ПОДКРЕПА” – РУСЕ.
2006 – 2008 г. АВТОР И ОРГАНИЗАТОР НА ИНТЕРАКТИВНАТА ИГРА „ЛЕГЕНДИ ЗА ПОДДЪРЖАН РЕЗЕРВАТ СРЕБЪРНА” ЗА УЧЕНИЦИ ОТ 4-10 КЛАС – РИОСВ – РУСЕ И ЦУТНТ – СИЛИСТРА.
2006 г. АВТОР НА ФИЛМА „ВЛАСТЕЛИНЪТ НА ЕЗЕРОТО” – ФИЛМ ЗА КЪДРОГЛАВИЯ ПЕЛИКАН В ПР „СРЕБЪРНА” ЗА ПОРЕДИЦАТА „ОЧИ В ОЧИ С ЖИВОТНИТЕ” НА БНТ.
2000 – 2021 г. ИЗГОТВЯНЕ НА РЕКЛАМНИ И КАМПАНИИНИ МАТЕРИАЛИ ЗА ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА – БДЗП, РИОСВ – РУСЕ, РИМ – Русе – Екомузей с Аквариум.
2000 – 2021 г. ПРОВЕЖДАНЕ НА ИНТЕРВЮТА И ПОДГОТОВКА НА ПУБЛИКАЦИИ В МЕСТНИ, РЕГИОНАЛНИ И НАЦИОНАЛНИ СРЕДСТВА ЗА МАСОВО ОСВЕДОМЯВАНЕ И ЕЛЕКТРОННИ МЕДИИ – БДЗП, РИОСВ – РУСЕ, РИМ – Русе – Екомузей с Аквариум.
2000 – 2021 г. ОРГАНИЗИРАНЕ НА КАМПАНИИ И ИЗНАСЯНЕ НА ЛЕКЦИИ СРЕД РАЗНОРОДНИ ЦЕЛЕВИ ГРУПИ – „ДЕНЯТ НА Р. ДУНАВ”, „ДЕН НА ВЛАЖНИТЕ ЗОНИ”, „ЕВРОПЕЙСКА НОЩ НА ПРИЛЕПИТЕ“, „МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА ЛЕШОЯДИТЕ“, „МЕЖДУНАРОДЕН ДЕН НА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ” И ДРУГИ – БДЗП, РИОСВ – РУСЕ, РИМ – Русе – Екомузей с Аквариум.
2012 – 2021 г. КУРАТОР И ИДЕЕН АВТОР, КАТО ЧАСТ ОТ ЕКИПА ЗА ЕКСПОЗИЦИЯТА И ИНТЕРАКТИВНАТА ВИЗИЯ НА ЕКОМУЗЕЙ С АКВАРИУМ КЪМ РЕГИОНАЛЕН ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – РУСЕ.
2015 – 2018 г. Жури в Международния Екологичен форум „Сребърна“.
2014 – 2020 г. Полеви експерт по зимен мониторинг на прилепи в Северна България, част от Националната система за мониторинг на биологичното разнообразие.

Професионални интереси
1. ИЗУЧВАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ГОРСКИТЕ И ПЕЩЕРОЛЮБИВИ ПРИЛЕПИ В БЪЛГАРИЯ;
2. ИЗУЧАВАНЕ И ОПАЗВАНЕ НА ПТИЦИТЕ, ЗЕМНОВОДНИТЕ И ВЛЕЧУГИТЕ В БЪЛГАРИЯ;
3. ОБЯВЯВАНЕ НА ЗАЩИТЕНИ ТЕРИТОРИИ И ЗОНИ ОТ НАТУРА 2000 ЗА ОПАЗВАНЕ НА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ;
4. ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА ТЕМИТЕ СВЪРЗАНИ С ИЗСЛЕДВАНЕ, ОПАЗВАНЕ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА БИОЛОГИЧНОТО РАЗНООБРАЗИЕ СРЕД ПОДРАСТВАЩИТЕ И ПО-ШИРОКИ КРЪГОВЕ ОТ ОБЩЕСТВОТО;
5. ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЕКОСИСТЕМИТЕ В АГРАРНИТЕ, УРБАНИЗИРАНИТЕ И ЕСТЕСТВЕНИ ЗАПАЗЕНИ ТЕРИТОРИИ;
6. ИЗСЛЕДВАНЕ НА ЗАВИСИМОСТИТЕ МЕЖДУ ХАРАКТЕРИСТИКИТЕ НА ГОРСКОТО СЪОБЩЕСТВО С ЕКОЛОГИЧНИТЕ И БИОЛОГИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ НА ГОРСКИТЕ ВИДОВЕ ПРИЛЕПИ;
7. АНАЛИЗ НА ДАННИ ЗА ПРИРОДНИ МЕСТООБИТАНИЯ И КОЛОНИАЛНО ГНЕЗДЯЩИ ВИДОВЕ ПТИЦИ, ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ДРОН;
8. ИЗСЛЕДВАНЕ НА ПРИЛЕПИ, ЧРЕЗ МЕТОДИТЕ НА СЕНЗОРНАТА ЕКОЛОГИЯ И ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ДРОН.

Научни трудове:

Ivelin A. Mollov, Krasimir H. Kirov. “Assessing the Influence of the Automobile Traffic on the Amphibians and Reptiles in the Buffer Zone of Biosphere Reserve “Srebarna” (NE Bulgaria) 2, ECOLOGIA BALKANICA 2013, Vol. 5, Issue 2 December 2013 pp. 31-39.
2014 COURSE of Ornithology, Natural Park “Rsusenski Lom” (handbook).
Shurulinkov, Peter & Hubenov, Zdravko & Beshkov, Stoyan & Popgeorgiev, Georgi. (2019). Biodiversity of the Bulgarian-Romanian section of the Lower Danube. by Nova Science Publishers, Inc. Chapter 9 Heron and Cormorant Colonies along the Bulgarian-Romanian Section of the Danube River: Status and Trends, 2010-2014 and Chapter 10 Recent Data on the Distribution and Numbers of the Water Birds in the Wetlands along the Bulgarian Section of the Danube River (book).