Д-Р ВЪРБИН ВЪРБАНОВ

Върбин Добрев Върбанов

Е-mail: ramonearhaeology@abv.bg
Сл. тел.: +359 82 825 007

Националност: Българин

Дата на раждане: 21.07.1972 г.

Трудов стаж
2003 г. – до момента
Регионален исторически музей – Русе
Отдел “Археология”
заемана длъжност – уредник

Образование и обучение:
1995 – 1999 г.
ВТУ „Св. Св. Кирил и Меодий”
Магистър – археолог – 1999 г.
ОНС доктор – 2017 г.

Лични умения и компетенции:
Майчин език: Български
Други езици: Руски, Английски, Румънски

Организационни умения и компетенции:

РЪКОВОДИТЕЛ НА АРХЕОЛОГИЧЕСКИ РАЗКОПКИ:
2020 г. ЮЗ кула на Трансмариска, Тутракан
2005 – 2010 г., 2012 г., 2015 – 2020 г. Късноантичен кастел Сексагинта Приста при гр. Русе
2019 г. Обект 40/3014 по трасето на газопровод в м. Камен дол при с. Беглеж, Плевенско
2018 г. Светилище на Диана в м. Смесите при с. Кошов, Русенско
2006 – 2009 г., 2017 г. Антична крепост Тримамиум край с. Мечка, Русенска област
2015 г. Късноантичен кастел Дуросторум, ул. Капитан Мамарчев 2, при гр. Силистра
2014 г. античен извор в м. Пожарака при с. Табачка, Русенско
2013 – 2014 г. Антична крепост Скаидава (м. Умището) при с. Батин, Русенско
2013 – 2014 г. Тракийски надгробни могили при с. Брестовица, Русенско

Технически умения и компетенции:
Работа с Photoshop, Corel Draw, Power Point

Участие в проекти:
DCC МАРШРУТ НА РИМСКИТЕ ИМПЕРАТОРИ И ДУНАВСКИ ПЪТ НА ВИНОТО (2015-2017)
ARCHIVE-INERREG ROMANIA-BULGARIA PROGRAMME (2016-2017)

Професионални интереси
Римска археология и нумизматика

Научни трудове:
Sexaginta Prista. Тракийски ямен комплекс. Том I, Велико Търново, 2013.
Варварски нашествия в Долна Мизия и Тракия през І-ІІІ век (по нумизматични и археологически данни). Дисертация за присъждане на научна и образователна степен „Доктор”. Велико Търново, 2017.
Кацаров, Върбанов, Златева. Римско монетно съкровище от село Попинци, община Панагюрище (I-III в.). Велико Търново, 2019

Публикации:
1. В. Върбанов 2000. Варварски нашествия в днешния Русенски регион през ІІ-ІІІ век, по нумизматични данни. – Известия на Исторически музей – Русе, 6, 136-143.
2. В. Върбанов 2005. Отново за находката от денари от с. Червена вода, Русенско. – Есенни четения Сборяново. Земеделието в живота на хората – възможен прочит, 3, 209-214.
3. В. Върбанов 2005. Варварски нашествия в римската провинция Долна Мизия при император Комод (180-192 г.).- Известия на Регионален Исторически Музей – Велико Търново, ХХ, 117-124.
4. В. Върбанов 2005. Сексагинта Приста и дакийските войни на Домициан. – Известия на Регионален Исторически Музей – Русе, ІХ, 66-72.
5. В. Върбанов, Н. Русев 2005. Находка от провинциални бронзови монети от с. Звезда, Търговищко. В: Монетите и банкнотите – възможен прочит. Юбилеен сборник в чест на ст. н. с. д-р Христо Харитонов. Велико Търново, 107-120.
6. В. Върбанов 2006. Долен Дунав – граница на римската империя І-ІІІ в. – Река Дунав – поминък и култура. Тутракан, 23-47.
7. В. Върбанов, Д. Драгоев 2006. Археологически разкопки на територията на кастела Сексагинта Приста (2005-2006 г). – Есенни четения Сборяново. Селищен модел в Североизточна България, 4, 74-83.
8. Д. Драгоев, В. Върбанов 2006. Находка от провинциални бронзови монети от с. Дриново, Търговищко. – Известия на Регионален Исторически музей – Русе, Х, 223-242.
9. V. Varbanov, D. Dragoev 2006. A New Thracian Pits Sanctuary in Russe (a preliminary report) – Istros, XIII, 2006, 181-193
10. V. Varbanov 2007. Barbarian invasions in the provinces of Moesia Inferior and Thracia between AD 138-192 (According to the numismatic data). – Lower Danube in Antiquity (VI c BC – VI c AD), ed. L. Vagalinski, 2007, 153-170.
11. V. Varbanov, D. Dragoev 2007. The Thracian Pits Complex in Rousse (excavations in 2006) – Iron Age Sanctuaries and Cult Places in the Thracian World. Proceeding of the International Colloquium, Brasov, 2007, 243-264.
12. V. Varbanov, D. Dragoev 2007. Archaeological excavations within the territory of the Roman Fort Sexaginta Prista (a preliminary report). – Istros, XIV, 2007, 227-243.
13. В. Върбанов 2007. Характеристика на керамичния комплекс от античната, средновековна и късноосманска епоха от пещерата “Водна” при с. Табачка, Русенско. – Известия на Регионален Исторически музей – Русе, ХІ, 77-83.
14. В. Върбанов 2007. Варварски нашествия по поречието на Струма през епохата на Принципата. – Известия на Регионален Исторически музей – Кюстендил, XIV, 195-206.
15. В. Върбанов 2008. Нови данни за находката от провинциални бронзови монети от с. Звезда, Поповско. – Попово в миналото, 5, 77- 85.
16. В. Върбанов 2008. Колективните монетни находки от І-ІІІ век като исторически извор. Съкровище и сакрална топография, МИФ 13, 2008, 161-170.
17. В. Върбанов, Д. Драгоев 2008. Тракийски ямен комплекс при Русе (предварително съобщение). Тракия и околния свят, 2, МИФ 14, 404-420.
18. В. Върбанов 2008. Находката от денари от с. Долна Оряховица, Великотърновско и събитията в Долна Мизия и Тракия през втората половина на ІІ в. – Сборник в чест на Александра Милчева, 381-391.
19. В. Върбанов 2008. Три ями от ІІІ век от територията на римската крепост Тримамиум. – Есенни четения Сборяново. Предизвикателствата на теренната работа, 6, 74-83.
20. В. Върбанов 2008. Тракийски ямен комплекс при Русе (проучвания през 2007). – Известия на Регионален Исторически музей – Русе, ХІІ, 2008, 149-187.
21. V. Varbanov, D. Dragoev, N. Rusev 2008. Archaeological Research within the territory of the Roman Fort Trimammium (a preliminary report). International Colloquium, Calaras. Cultura si Civilizatie la Dunarea de Jos, XIII, 2008, 159-169.
22. В. Върбанов 2009. Колективни монетни находки от II-III век от Търговищка област. – Известия на Регионален Исторически музей – Търговище, ІІ, 19-32.
23. В. Върбанов 2011. Късноелинистическа керамика от средновековния град Червен. – Известия на Регионален Исторически музей – Русе, ХІV, 56-70.
24. В. Върбанов 2011. Спасителни археологически разкопки на територията на римския кастел Сексагинта Приста в Русе през 2009 г. – Известия на Регионален Исторически музей – Русе, ХІV, 158-239.
25. В. Върбанов 2011. Находка от антониниани от сграда с хипокауст в Тримамиум (проучвания през 2009 г.) – Известия на Регионален Исторически музей – Русе, ХІV, 269-282.
26. Върбанов, Н. Диянова 2011. Римски монети от проучването на светилището в местността Червената скала при с. Живково, Шуменска област – Есенни четения Сборяново. От находката до витрината, 7, 172-202.
27. K. Hawtorne, V. Varbanov, D. Dragoev 2011. Thracian pit sanctuaries: continuity in sacred space. – In: Early Roman Thrace. New evidence from Bulgaria. Journal of roman archaeology. Supllement 82, Portsmouth, 2011. 59-84.
28. V. Varbanov 2011. Late Hellenistic anepigrphic amphorae stamps from Northeastern Bulgaria. Archaeologica Bulgarica XV (1), 53-59.
29. V.Varbanov, S.Gancheva 2012. A hoard of antoniniani from Durostorum
(Silistra, Bulgaria) – Studii şi cercetări de Numismatică, II (XIV). Bucureşti, 37-63.
30. V. Varbanov 2012. Barbarian Invasions in the Roman Provinces of Lower Moesia and Thrace in the mid-Third Century and the Coin Hoards from that Period – In: The Lower Danube Roman Limes (1st-6th c. AD), 287-308.
31. V. Varbanov 2012. Late Hellenistic bowls with relief from Ruse district, NE Bulgaria. Archaeologica Bulgarica XVI (2), 59-75.
32. В. Върбанов 2012. Монети от сондажни проучвания на територията на римски викус край с. Горско Абланово, Поповско – Попово-минало и бъдеще, VI, 223-250.
33. В. Върбанов, Д. Драгоев 2012. Спасителни археологически разкопки на територията на римския кастел Сексагинта Приста в Русе през 2010 г. – Известия на Регионален Исторически музей – Русе, ХV, 7-110.
34. В. Върбанов 2012. Римски монети от проучванията на Сексагинта Приста (І-ІІІ век). – Известия на Регионален Исторически музей – Русе, ХV, 209-248.
35. В. Върбанов 2013. Находка от денари и антониниани от с. Копривец, Русенско. – Сборник в памет на професор Василка Герасимова, 333-349.
36. В. Върбанов 2013. Късноелинистическа керамика от проучванията на Сексагинта Приста през 2008 г. – Есенни четения Сборяново 2011/2012 г. От находката до витрината, 8/9, 136-186.
37. В. Върбанов 2013. Тракийски ямен комплекс в Русе – стратиграфия, съставни елементи, интерпретация и хронология. Sexaginta Prista. Тракийски ямен комплекс. Том I, 29-56.
38. В. Върбанов 2013. Каталог на структурите. Sexaginta Prista. Тракийски ямен комплекс. Том I, 57-93.
39. Н. Русев, В. Върбанов 2013. Други изделия от метал. Sexaginta Prista. Тракийски ямен комплекс. Том I, 124-131.
40. В. Върбанов 2013. Изделия от стъкло. Sexaginta Prista. Тракийски ямен комплекс. Том I, 145-146.
41. В. Върбанов 2013. Анепиграфни амфорни печати. Sexaginta Prista. Тракийски ямен комплекс. Том I, 175-179.
42. В. Върбанов 2013. Други изделия от глина. Sexaginta Prista. Тракийски ямен комплекс. Том I, 187-191.
43. В. Върбанов 2013. Керамика от тракийския ямен комплекс в Русе. Sexaginta Prista. Тракийски ямен комплекс. Том I, 192-276.
44. Жекова, Върбанов 2014: Ж. Жекова, В. Върбанов. Североизточна България – контактна зона между две цивилизации. За една колективна монетна находка от Шуменско (ІІІ в.). – България в световното културно наследство. Материали от ІІІ национална конференция по история, археология и културен туризъм “Пътуване към България”- Шумен, 17-19. 05. 2014 г., 143-156.
45. В. Върбанов 2014. Резултати от археологическите проучвания в Батин през 1974 г. – Есенни четения Сборяново 2013 г. От находката до витрината 10, 48-75
46. В. Върбанов, С. Иванов 2014. Находка от денари и антониниани от с. Опака, Търговищко. – Известия на регионален исторически музей – Разград, том І, 333-358.
47. В. Върбанов 2014. Находки от римски монети (ІІІ век) от фонда на Регионален исторически музей – Ямбол. – Проблеми и изследвания на тракийската култура, том VII, Казанлък, 254-284.
48. В. Върбанов 2014. Находка от денари и антониниани от с. Ножарево, Силистренско. – Нумизматика и сфрагистика 10, 2014, 91-112.
49. V. Varbanov 2014. A Roman Sanctuary in Sexaginta Prista. – Jupiter on Your Side. Gods and humans in antiquity in the Lower Danube area. Accompanying publication for the thematic exhibitions in Bucharest, Alba Iulia and Constanţa, may-september 2013. Bucharest, 55-61.
50. V. Varbanov 2015. Researched Late Hellenistic sites in Northeastern Bulgaria. The case-study of the Sexaginta Prista site – a settlement or the cult place? – Mousaios XIX, 405-421.
51. N. Rusev, V. Varbanov 2015. Third century pits, found of the territory of roman fortress Trimammium. – Arheologia mileniului I p. Chr. IV, Editura Istros, 233-266.
52. N. Rusev, N. Rusev, V. Varbanov 2015. Ceramic complex from roman vicus near village of Gorsko Ablanovo, Targovishte district, Bulgaria.- Tibiscvm V,
53. В. Върбанов, В. Жекунова 2015. Aрхеологически проучвания в м. Паша Лом при с. Табачка, Русенско. – Известия на Регионален Исторически музей – Русе, ХVIII, 224-243.
54. Н. Русев, Д. Драгоев, В. Върбанов, Д. Пачев 2015. Монети от археологическото проучване на Сексагинта Приста (Март-Май 2015 г.). – Българско е-списание за Археология, vol. 5, 177-214.
55. Н. Русев, Н. Русев, В. Върбанов 2016. Керамичен комплекс от римския викус при с. Горско Абланово, Търговищко. Попово – събития, минало, личности, 678-740.
56. Х. Узунов, В. Върбанов 2016. Находка от римски сребърни монети от територията на резерват „Воден”, Разградско. – Есенни четения Сборяново, том 11, 68-105.
57. В. Върбанов, К. Маджаров 2016. Тракийска надгробна могила № 7 в м. Тетралика, с. Брестовица, Русенско. – Есенни четения Сборяново, 9-36.
58. Димитър Станчев Върбин Върбанов 2016. Надгробна могила № 4 до с. Брестовица, Русенско. – Тракия и околния свят. Сборник с доклади от национална научна конференция 27-29 октомври 2016 г., 207-224.
59. Върбанов, Русев, Тодорова, Йорданова 2016. Късноелинистически пещи от Сексагинта Приста. – Проблеми и изследвания на тракийската култура, VIII, 247-270.
60. V. Varbanov, N. Rusev 2016. Regarding some dispersed coin hoards from Lower Moesia. – (the middle of the 3rd century AD). – Arheologia mileniului I p.Chr. Identităţi şi schimburi cultural în mileniul I p. Chr.,107-125
61. V. Varbanov 2016. A second century hoard of roman imperial denarii from village of Koprivec, Rousse district. – Culture and Civilization on the Lower Danube. East and West. XXIX, Calaraşi, 2011, 10-29.
62. К. Madzharov, V. Varbanov 2016. Tumulus № 7 near the village of Brestovitsa, Rousse district – Thracia XXI, 239-256.
63. Varbanov, Rusev, Todorova, Yordanova 2016. Late Hellenistic kilns, found on the territory of Rousse, Bulgaria. – Banatica, 26, 101-117.
64. Димитров, Върбанов 2017 Находка от денари и антониниани от с. Кардам, Търговищко. – Известия на регионален исторически музей – Разград, том II, 490-523.
65. В. Върбанов. 2017 Находка от антониниани от с. Панайот Волов, Шуменско. – Журнал за исторически и исторически изследвания, 1, 2017, 26-34.
66. Върбанов, Иванов. 2017 Находка от денари от с. Трескавец, Търговищко. – Нумизматика и сфрагистика 12, 2017, 65-74.
67. Върбанов. 2017 Варварски нашествия в Долна Мизия и Тракия през I-III век (по нумизматични и археологически данни). Автореферат на дисертация, Велико Търново, 2017.
68. Върбанов. 2017 Находка от денари от с. Девене, Врачанско. – Реверс 2 (5), 16-22
69. Върбанов. 2017 Римски монети от проучването на Тримамиум (I-III век). – Нумизматика и сфрагистика 13, 85-116.
70. Върбанов, Венко Иванов 2018, Находка от централни бронзови монети от с. Гиген, Плевенско. – Журнал за исторически и исторически изследвания, 1, 2018, 114-126.
71. В. Върбанов 2018. Находки от римски монети от Русенско (II-III век). Монети от Русенския регион. Юбилейно издание на нумизматично дружество Червен, 43-52.
72. Върбанов, Класнаков 2018. Находка от денари от с. Драганци, Бургаско. – Нумизматика и сфрагистика 14, 67-88.
73. Sharankov, Varbanov 2018. “God’s grace is a gain”: Dipinti on a sixth-century amphora from Trimammium. – Open archaeology, 4, 334-339.
74. V. Varbanov 2018. Two coin deposits from roman fortress Trimammium. – Circulation of the Antique Coins in South-Eastern Europe (International Numismatic Symposium, Viminacium, 71-86.
75. Класнаков, Върбанов 2019. Колективна находка от антониниани от с. Дъбовица (Шехово), Бургаска област. – Журнал за исторически и исторически изследвания, 1, 2019, 186-207.
76. Ж. Жекова, В. Върбанов 2019. Находка от антониниани от землището на с. Сушина, Шуменско. – Известия на регионален исторически музей – Шумен, XVIII.
77. Върбанов 2019. Монети от Русенската селищна могила. – Журнал за исторически и исторически изследвания, 3, 2019.
78. Русев, Върбанов 2020. Яма от началото на IV век от Тримамиум. – Сборник в чест на Янание Явашов,
79. Върбанов 2020. Находка от денари от с. Копривец, Русенско. – Сборник в памет на проф. Йорданка Юрукова, ИАИ XLVI, 77-84.
80. V. Varbanov 2020. Small coin hoards like evidence for unrest. The case of Philippopolis, roman province of Thrace. Group and individual tragedies in Roman Europe. The evidence of hoards, epigraphic and literary sourses. Journal of History and archaeology, vol. 7, 513-518.
81. V. Zhivkov, V. Varbanov 2020. Chronology of Bagachina – Late Iron age and Roman period. – The Thracians and their neighbours in antiquity: archaeology and history. Studies in honor of Valeriu Sirbu at his 70th anniversary, 535-562.