Д-Р ИСКРЕН ВЕЛИКОВ

Искрен Валентинов Великов

Е-mail: iskren.velikov@gmail.com
Моб. тел.: 0888 559822
Сл. тел.: +359 82 820 996

Националност: Българин

Дата на раждане: 24.12.1984 г.

Трудов стаж
01.01.2020 г. – до момента
Регионален исторически музей – Русе
Отдел “История на България 15 – 19 век”
заемана длъжност – уредник

15.09.2009 г. – 31.12.2019 г.
Регионален исторически музей – Русе
Отдел “Най-нова история”
заемана длъжност – уредник

Образование и обучение:
01.10.2016 – 30.09.2019 г. Докторантско обучение, специалност “Музеология”
Институт за етнология и фолклористика с Етнографски музей – БАН
ул. Акад. Г. Бончев, бл. 6, 1113 София (България)

01.10.2008 – 30.09.2011 г. Магистър по Стопанско управление
Стопанска академия “Д. А. Ценов”
ул. Емануил Чакъров 2, 5250 Свищов (България)

01.10.2003 – 30.09.2007 г. Бакалавър по история
Софийски университет “Св. Климент Охридски”
бул. Цар Освободител 15, 1504 София (България)
-специализация по Съвременна история
-педагогически профил

15.09.1998 – 31.05.2003 г. Средно образование със засилено изучаване на английски език
Английска гимназия “Гео Милев”
ул. Алеи Възраждане, 7002 Русе (България)
Общообразователни предмети на английски език

Майчин език: Български
Други езици: Английски, Испански език.

Организационни умения и компетенции:
Добри организаторски умения, придобити в резултат на участия в екипите за организиране на Панаир на музейните изложби / Museum Exhibition Fair (2009-2019), МД “Мартенски музикални дни” (2010), Римски пазар на Сексагинта Приста (2012-2019), Нощ в музея (2010-2019), Детска нощ в музея (2010-2019), “Средновековен лагер Червен” (2019) и др.
Добри организаторски умения, придобити в резултат на участие в реализацията на международни проекти: SDITOROMAN (2018-2019), “Memory and Future. Stories about the Danube Civilization (MEMOFISH)” ROBG-420 (2018-2020), “Live, Interactive and Virtual Environments for the Museums of the Lower Danube Cross-border area between Romania and Bulgaria (LIVE)” ROBG-499 (2018-2020)

Технически умения и компетенции:
Работа с приложения от MS Office пакет, добро владеене на програми за векторна и растерна обработка на образи – CorelDRAW, Photoshop, Adobe Premier, поддържане на фейсбук-страниците на Регионален исторически музей – Русе и на Средновековен град Червен, поддържане на интернет-страниците на Регионален исторически музей – Русе и на Сдружение “Приятели на музея – Русе”.

Участие в проекти:
DCC МАРШРУТ НА РИМСКИТЕ ИМПЕРАТОРИ И ДУНАВСКИ ПЪТ НА ВИНОТО (2015-2017)
ARCHIVE-INERREG ROMANIA-BULGARIA PROGRAMME (2016-2017)

Експозиционна дейност:
2015 г. “Честита да е… Новата година” – поздравителни картички от официалните лица в НРБ от 80-те години на ХХ век от колекцията на РИМ – Русе
2017 г. инсталация “Свидетелски истории, оспорвани истории – музеефикация на близкото минало”
2018 г. участие с постер в сесия, организирана от ICOM-ICME в Тарту, Естония
2020 г. “Дневници на екскурзиантите-посетители на дядо Кольо Обретенов”

Участия в семинари:
2016 – 2019 г. участие в Международната школа по музеология в Пиран, Словения

Публикации:
Великов, И. “Музеен наратив и места на памет, посветени на Филип Тотю (по примери от Великотърновско и Русенско)”. В: Музеят отвъд нацията? Дебати в музеологията. София, 2016, 401-414.
Великов, И. “Трансформация на места на памет в периода на социализма: “Паметниците” при Свищов”, сп. Българска етнология, 2018, кн. 1, 77-91.
Великов, И. „Войводите в музея: биографични наративи от Русенско и Сливенско“, сп. Български фолклор, кн.3, 2019, 303-313.
Великов, И. „Конструкции на музейния разказ в музеите на Възраждането“, Годишник на Асоциация „Онгъл“ (под печат)
Атанасов, В., И. Великов, В. Воскресенски, Н. Вуков, Гр. Григоров, Н. Ненов, Р. Рошкева, Св. Казаларска 2020: Места на памет, свързани с националноосвободителните борби. София: Гутенберг, (под печат).
Великов, И. “Музеи, посветени на Националното възраждане: география и типология”. В:
Известия на Регионален исторически музей – Русе, том ХХІ. Под печат.
Великов, И. “Памет и музика – щрихи от рецепциите за „забрани” от времето на социализма”. В: Известия на Регионален исторически музей – Русе, том 16. Русе, 2012, 62-76.
Великов, И. “ТКЗС „Девети Септември” с. Белцов – диалог между държава и собственици (1950-1958)”. В: Годишник на Асоциация „Онгъл”, том 12, София, 2013, 47-63.
Великов, И. “Случаят „Ана Вентура” и темата за героичната смърт”. В: Смъртта при социализма. Героика и постгероика. София: Център за академични изследвания, 2013, 77-92.
Великов, И. „Албумът на ТПК „Солидарност” – Русе: визуално послание за промени (края на 50-те – началото на 60-те години на ХХ век)”. В: Сборник с научни публикации по проект BG051PO001-3.3.06.-0060, том ІІ, част 1. София, НБУ, 2015, 266-284.
Великов, И. “Спектакълът “социалистически начин на живот” от пропагандно-представителните албуми”. В: Ненов. Н. (съст.) “33 албума от социализма”. Русе: ИИК “РОД”, 2016, 45-54.
Трифонова, М., И. Великов. “Снапшот в Русенския музей: професионално ателие “Културно-историческо наследство и археология”. В: Арнаудов сборник, Русе: Лени-Ан, 2018, 212-220.
Великов, И. „Знаци на екопротестите в Русе (1987-1991)”. В: Известия на Регионален исторически музей – Русе, том ХХ. Русе, 2018, 62-71.
Великов, И. “Несъществуващият албум на Комбината за тежко машиностроене – Русе”. Под печат.