Д-Р ДИМИТЪР ЧЕРНАКОВ

Димитър Георгиев Чернаков

Е-mail: dpristensis@yahoo.co.uk
Сл. тел.: +359 82 825 007

Националност: Българин

Дата на раждане: 13.04.1977 г.

Трудов стаж
2002 г. – до момента
Регионален исторически музей – Русе
Отдел “Археология”
заемана длъжност – уредник

Образование и обучение:
2018 г. Доктор по „Археология“, тема на дисертационен труд „Некрополите на културен комплекс „Коджадермен – Гумелница – Караново VI”, СУ „Св. Климент Охридски“
2001 г. Магистър по стара история и археология, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“
1996 – 2000 г. сп. История, бакалавър, ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“

Майчин език: Български

Организационни умения и компетенции:

Организация и управление на теренни археологически проучвания:
2003 г. Участие в археологически разкопки на селищна могила
при с. Юнаците, Пазарджишко
2005 г. Участие в спасителни археологически разкопки на
античен кастел “Сексагинта Приста”
2005 г. Участие в археологически разкопки на
скален комплекс Водна – Тъмно при с. Табачка
2008 г. Участие в българо-румънски археологически
проект “Венера на Долния Дунав”
2007 – 2010 г. Научен ръководител на археологически разкопки
на селищна могила и некропол
до с. Кошарна, Русенско.
от 2012 г. Научен ръководител на
археологически разкопки
на селищна могила до с. Бъзовец, Русенско
от 2015 г. Научен съръководител на
археологически разкопки на
работлница за кремъчни сечива и некропол от халколита в с. Каменово,
Разградско
2020 г. Зам. научен ръководител на спасителни археологически проучвания на обект
I при с. Миладиновци, Разградско

Технически умения и компетенции:
Работа с компютър, управление на МПС, категория B

Професионални интереси
Късна праистория, халколит, погребални практики през късния халколит, селища, архитектура.

Научни трудове:
Чернаков и кол. 2007: Д. Чернаков. С. Торбатов, Д. Чернаков, М. Гюрова, Н. Шаранков, В. Върбанов, Д. Драгоев. Скалният комплекс Водна – Тъмно край с. Табачка. Русе 2007.
Чернаков 2009: Д. Чернаков. Русенската селищна могила /пътеводител-каталог/. Русе, 2009.
Чернаков и др. 2012: Д. Чернаков, А. Каменаров, М. Гюрова, Б. Гайдарска, Е. Блейк, Дж. Чапман, М. Попова, Я. Бояджиев, Л. Нинов, Б. Атанасов, К. Митов, С. Цойнер. Кошарна. Селищна могила и некропол. Археологически проучвания 2006–2010. Русе, 2012.

Публикации:
Чернаков 2003 a: Д. Чернаков. Календарно изображение върху керамичен олтар от Русенската селищна могила. – В: Юбилеен сборник в чест на проф. Йордан Йорданов. Велико Търново, 2003, 217-220.
Чернаков 2003 б: Д. Чернаков. Къснохалколитна керамика от “Малката” селищна могила в град Русе. – В: Добруджа, 21, 2003, 210-213.
Чернаков 2004: Д. Чернаков. Русенската селищна могила /пътеводител за временна изложба/. Русе, 2004.
Чернаков 2005 а: Д. Чернаков. Изложба “Русенска селищна могила. Пето хилядолетие пр. Хр.” – В: Сборник “Ессенни четения, Сборяново 2004”, 2, 2005, 128-131.
Чернаков 2005 б: Д. Чернаков. Праисторическа керамична находка от Русе. – В: Сборник “Есенни четения, Сборяново”, 3. 2005, 17-22.
Чернаков 2005 в: Д. Чернаков. Зооморфна пластика от Русенската селищна могила. – В: Известия на Регионален исторически музей – Русе, IX, 2005, 28-43.
Чернаков 2006: Д. Чернаков. Култови масички от неолитното селище при с. Копривец, община Бяла. – В: Известия на Регионален исторически музей – Велико Търново, XXI, 2006, 15-26.
Чернаков 2008 а: Д. Чернаков. Праисторическа пластика от ИМ – Попово. – В: Попово в миналото, V, 2008, 30-40.
Чернаков 2008 б: Д. Чернаков. Раннохалколитна керамика от скален комплекс Водна-Тъмно, община Иваново, Русенска област. – В: Праисторически проучвания в България: новите предизвикателства. София 2008, 159-167.
Чернаков 2010: Д. Чернаков. Селищна могила № 1 до с. Кошарна, община Сливо поле (археологическо проучване), (предварително съобщение). – Великотърновският университет “Св. Св. Кирил и Методий” и българската археология 1. Велико Търново 2010, 55-69.
Чернаков 2011 a: Д. Чернаков. Халколитен некропол край селищна могила Кошарна, Русенско (археологически разкопки през 2009 – 2010 г.). – Археология, 2011, 2, 85-96.
Чернаков 2011 б: Д. Чернаков. Интрамурални “погребения” от Русенската селищна могила. – Известия на Регионален исторически музей – Русе. Т. XIV, 2011, 85-131.
Чернаков 2012: Д. Чернаков. Праисторически керамични фигури от Исторически музей – Попово. – В: Попово – минало и бъдеще. VI национална научна конференция. Част I, 2012, 5-12.
Чернаков 2013: Д. Чернаков. Керамичен съд от яма № 43. – В: Sexaginta Prista. Тракийски ямен комплекс. Т.1, 2013, 147-149.
Чернаков 2016 a: Д. Чернаков. Селищна могила до с. Бъзовец. – В: Поломието. Находки, събития, личности. VII и VIII национални научни конференции. Велико Търново, 2016, 555-580.
Чернаков 2017: Д. Чернаков., Гробни комплекси от арела на културен комплекс „Коджадермен – Гумелница – Караново VI”. Преглед на проучванията. – Известия на Регионален исторически музей – Разград, 2, 2017, 60-86.
Чернаков 2019: Д. Чернаков. Археологически материали от селищната могила при с. Нисово, Русенска област. – В: Културно-историческото наследство – памет за бъдещето, 2019, 84-97.
Иванов, Чернаков 2007: Д. Иванов, Д. Чернаков. Праисторическо и средновековно селище с некропол в местността «Бей Чифлик» край с. Червен, Русенско. – В: Известия на Регионален исторически музей – Русе, XI, 2007, 140-162.
Чернаков, Драганов 2009: Д. Чернаков, Д. Драганов. Златни находки от епохата на халколита в колекцията на Нумизматичния музей на фондация «Братя Бобокови». – В: Алманах за история на Русе, 2009, IX, 5-9.
Чернаков и др. 2016 б: Д. Чернаков, С. Станев, Н. Русев. Някои наблюдения върху топографията и съвременното състояние на праисторически обекти в района на гр. Попово. – В: Поломието. Находки, събития, личности. VII и VIII национални научни конференции. Велико Търново, 2016, 28-55.
Чернаков и др. 2019: Я. Бояджиев, Д. Чернаков, Д. Дилов. Халколитен произодствен център и некропол Каменово. В: Културно-историческото наследство – памет за бъдещето, 2019, 66-76.
Чернаков и др. 2020: Я. Бояджиев, Н. Скакун, Д. Чернаков, В. Терехина, И. Гацов и П. Неделчева. Нови данни относно праисторическата кремъчна работилница при с. Каменово, СИ България“. Известия на НИМ, XXXII, 2020 г., 46-57.
Чернаков 2021 a: Д. Чернаков. Отново за колективната находка от керамични съдове от халколитния некропол при Кошарна, Русенска област. – Bulgarian e-Journal of Archaeology, 11.1, 2021, 131-141.
Чернаков 2021 b: Д. Чернаков. За един тип предмети на престиж в гробове на територията на културен комплекс Коджадермен – Гумелница – Караново VI. – Известия на Регионален исторически музей – Разград, 3, 2021, 65-71.
Chernakov 2008: D. Chernakov. Eneolithic ceramic tablets (altars) from Bulgaria. – Pontica, XLI, 2008, 65-78.
Chernakov 2010: D. Chernakov. Some observations about the discovered human skeletons at Rousse Tell. Studii de Preistorie, 7, 2010, 145-183.
Chernakov 2011 a: D. Chernakov. Ritual pit from the Late Chalcolithic discovered at Kosharna Tell, Rousse district. – В: Златното пето хилядолетие. Тракия и съседните райони през каменно-медната епоха. София, 2011, 143-55.
Chernakov 2011 b: D. Chernakov. Newly discovered Chalcolithic necropolis near Kosharna Tell. – In: The Lower Danube in prehistory: landscape changes and human-environment interactions. Publicaţile Muzeului Judeţean Teleorman. III, Bucureşti, 2011, 117-31.
Chernakov 2011 c: D. Chernakov. A hoard of ceramic vessels in a Chalcolithic necropolis near the village of Kosharna, district of Rousse. Cultură şi civilizaţie la Dunărea de Jos, 2011, XXVIII, 59-74.
Chernakov 2011 d: D. Chernakov. Foundation burial of a child at Kosharna tell. Pontica, XLIV, 2011, 241-250.
Chernakov 2013: D. Chernakov. The Tell near the Village of Bazovetz, Rousse district (archaeological excavations in 2012). – Pontica, XLVI, 15-40.
Chernakov 2016: D. Chernakov. Settlement mound near the village of Kosharna. – In: The human face of radiocarbon. Reassessing chronology in prehistoric Greece and Bulgaria, 5000-3000 cal BC (TMO 69), 2016, 85-96.
Chernakov 2018: D. Chernakov. A new found hoard of Chalcolithic heavy copper tools from Northrastern Bulgaria. Archaeologia Bulgarica, 2018, XXII, 2, 1-13.
Chernakov, Draganov 2008: D. Chernakov, D. Draganov. Chalcolithic gold finds in the Collection of the Numismatic Museum of Bobokov Bros. Foundation. – Archaeologia Bulgarica, 2009, 3, 1-5.
Chernakov and col 2012: B.Gaydarska, M. Gurova, D. Chernakov, E. Blake and J. Chapman. A place to live, a place to bury and a place to hoard. Understanding deposition on and off the Bulgarian tell of Kosharna. Archaeologia Bulgarica, XVII, 1, 2012.
Chernakov, Dilov 2014: D. Chernakov, D. Dilov. Chalcolithic necropolis at Kamenovo village, Kubrat municipality, Razgrad district. Unpublished finds. Pontica, XLVII, 2014, 153-161.
Chernakov and col 2017: P. Petrequin, M. Errera, V. Voinea. T. Tsonev, S. Turcanu, D. Şerbănescu, D. Kiosak, O. Peresunchak. L. Polischuk, D. Chernakov. Des Alpes á le mer Noire (Bulgarie, Rumanie et Ukraine). – In: JADE. Objets-signes et interprétations sociles des jades alpins dans l’Europe néolithique. T 3, 2017, 467-489.
Chernakov and col 2020: D. Chernakov, B. Athanasov, K. Dimitrov, R. Krauss, H. Popov, R. Schwab, V. Slavchev, E. Pernicka. A New Look at the Late Bronze Age Oxhide Ingots from the Eastren Balkans. – In: Objects, Ideas and Travelers. Contacts between the Balkans, the Aegean and Western Anatolia during the Bronze and Early Iron Age. Univesitätsforschungen zur prähistorichen archäologie. Aus dem Institut für Ur- und Frühgeschichte der Universität Heilferberg. Band 350, 2020, 299-356.