ДИРЕКТОР

Проф. д-р Николай Иванов Ненов

тел.: +359 82 825 002

Образование:

2015 г. – професор по музеология
2007 г. – доцент по етнография
2001 г. – квалификация на обучител по музейни образователни програми
1999 г. – образователна и научна степен “доктор”.
1987 – 1992 г. – магистър по Български език и литература и История, Великотърновски университет “Св. Св. Кирил и Методий”.

Професионален опит:
2019 г. – участие в обучение за нематериално културно наследство, 13th Annual Meeting of the South-East European Experts Network on Intangible Cultural Heritage – “Safeguarding ICH at local level: governance frameworks and community engagement”, Cremona, Italy.
2019 г. – участник в музеоложко обучение – V edition of the “International Academy on UNESCO Designation and Sustainable Development”, Милано-Торино;
2018 г. – участник в музеоложко обучение Международно лятно училище по музеология, Forum of Slavic cultures, Piran, Slovenia;
2016 г. – участник в Advocating for museum of Communism in Romania, workshop IV, Râmnicu Sărat
2015 г. – участник в годишната конференция ASEEES 47th Convention, Philadelphia, PA
2015 г. – участник в Семинар „Валоризация на културното наследство, музейна политика, реставрация, комуникация, медиатизация“, Музей Лувър и Министерство на културата, София
2014 г. – участник в конференция по повод 25 години от падането на Берлинската стена, ASEEES 46th Convention, San Antonio, TX
2014 г. – участник в обучение „Римско наследство и туризъм“, Холандия, Danube Competence Centre
2014 г. – участник в музеоложко обучение, програма на Министерство на външните работи, Полша – Варшава, Краков, Полша.
2013 г. – участник в музеоложко обучение Международно лятно училище по музеология, Forum of Slavic cultures, Piran, Slovenia;
2013 г. – участник в музеоложко обучение от Bayerisches Hospitationsprogramm für Fachkräfte aus europäischen Museen, Archiven und Bibliotheken, Мюнхен, Германия;
2012 г. – участник в музеоложко обучение „World Heritage and Sustainable Development: the Role of Local Communities in the Management of World Heritage Sites”, Котор, Черна гора, UNESCO Venice Office
2012 г. – участник в музеоложко обучение „Мениджмънт на световното културно наследство”, Сибиу, Румъния, UNESCO Venice Office
2011 г. – Лектор и участник в проект „Фолклорът като средство за диалог”, ODTU, Ankara university, Türkiye & Civil Society Dialogue II – Culture and Arts Grant Scheme
2010 г. – участник в музеоложко обучение „Management of Collections“, Lending for Europe of 21st century, Антверпен, Белгия;
2009 г. – етноложко проучване в Нитра и Шахи, Р. Словакия, тема “Етнология на града”, Словашка академия, стипендиантска програма
2009 г.  – участник в проект „Гражданско образование за споделяне на култура: културата като ресурс за местно развитие”, Trust CEE, Нов български университет
2009 – съорганизатор на международен семинар „Мобилност на музейните колекции”, Русе, Министерство на културата
2009 г.  – участник в семинар “Museums Literacy”, MUSLY, “Audience Policies in museums for low school level people”, Брюксел, Белгия
2008 г.  – участник в музеоложко обучение от Bayerisches Hospitationsprogramm für Fachkräfte aus europäischen Museen, Archiven und Bibliotheken, Мюнхен, Германия
2008 г.  – участник в Четвъртата годишна регионална конференция „“New Directions: Using Museum Assets in the 21 Century”, Букурещ, Румъния
2008 г.  – участник в Международна среща по троглодитизма “The Troglodyte Heritage”, Гуадикс, Гранада, Испания
2008 г. – участник в Salzburg Global Seminar, Achieving the Freer Circulation of Cultural Artifacts, Session 453, Австрия
2007 г.  – съорганизатор на музеоложки семинар „Добри практики на музеите от Северна България”, Министерство на културата
2007 г.  – участник в Четвъртата годишна регионална конференция „Enriching Museum Experiences. A Symposium on Museum Education and Marketing”, Букурещ, Румъния
2006 г.  – участник в семинар “Тренинг за културни оператори „Устойчиво културно наследство”, проект на Британския съвет, Bath, England
2006 г.  – участник в семинар “Тренинг за културни оператори и развитие на музейни умения „Културен туризъм в България”, проект на Университета в Болоня и Нов български университет
2005 – 2010 г.  – съорганизатор на туристическо експо „Уикенд туризъм“ и Фестивал на туристическите атракции и анимации, Община Русе
2005 г. – етноложко проучване в пет града на Р. Македония, тема “Етнология на града”
2005 г. – участник в международна музеоложка конференция “Do Museum Still Meter? Making the Case, finding the Ways, Regional Colloquium”, Букурещ, Румъния.
2005 г. – участник в семинар “Училище по туризъм”, проект на Университета в Болоня и Нов български университет, в Червия, Италия.
2005 г.  – участник в международна музеоложка конференция ‘Story telling in museum contexts: innovative pedagogies to enhance personnel competence’, Торино, Италия.
2004 г.  – участник в международни семинари за археологически методи за проучвания на културното наследство, Кумбрия, Англия и Слайго, Ирландия, Grampus Heritage Ltd., по програма CULTURE 2000.
2004 г.  – съавтор и съорганизатор на Магистърска програма “Културно-историческо наследство и екскурзоводство”, Русенски университет, гост-лектор, Катедра БЕЛИ, Русенски университет
2003 г.  – участник в международен семинар за музеен мениджмънт, Мюнхен, Bayerisches Staatsministerium fur Wissenschaft, Forschung und Kunst aus Mitteln der Bayerischen Staatskanzlei.
2003 г.  – партньор на Евро-български културен център, София по проекта “Културното наследство – стратегии за развитието на културния туризъм”.
2003 – 2004 г.  – член на редакционната колегия на списание “Пристан”, месечно магазинно издание за Русе
2003 г. – научен сътрудник I степен – с решение на Научния съвет на Етнографския институт с музей – София.
2002 – 2006 г.  – гост-лектор по дисциплината “Български фолклор”, катедра БЕЛИ, Русенски университет
2001 – 2003 г.  – съавтор и съорганизатор на Магистърска програма “Етнология и лингводидактика”, Русенски университет, гост-лектор, Катедра БЕЛИ, Русенски университет
2001 г.  – директор на Регионален исторически музей – Русе
2000 г.  – член на Съюза на учените в България, клон Русе
1999 г. – участник в международен проект за изучаване културата и традициите на българските преселници в Южна Молдова, проект на Етнографски институт с музей, БАН, Институт за фолклор, БАН и Комратски държавен университет, Молдова.
1999 г.  – научен сътрудник II степен – с решение на Научния съвет на Етнографския институт с музей – София.
1999 г.  – член на редакционната колегия на Асоциация по антропология, етнология и фолклористика “Онгъл”.
1999 г.  – защитена докторска дисертация.
1998 – 2000 г.  – организатор на Пролетни младежки четения по етнология в Русе.
1997 г. – член на редакционната колегия и научен секретар на Известия на Исторически музей – Русе.
1996 – 2001 г.  – хоноруван асистент и гост-лектор по дисциплината “Етнокултурни и религиозни общности в Европа”, катедра Европеистика, Русенски университет.
1996 г.  – уредник в Исторически музей – Русе.
1995 г. – репортер в Регионален телевизионен център – Русе
1993 г.  – съосновател на Научен център по фолклор и литература “Свети Димитър Басарбовски” при Русенския университет, зам. председател.
1992 г.  – съосновател на Асоциация по антропология, етнология и фолклористика “Онгъл” – София.
1988 – 2006 г.  – участник и ръководител на теренни етноложки проучвания в региона на Русе, Бяла, Тутракан, Исперих, Полски Тръмбеш, Червен бряг, Лъки, Средни Родопи, организирани от Великотърновския университет, Асоциация по антропология, етнология и фолклористика “Онгъл”, НЦФЛ “Св.Димитър Басарбовски”, Исторически музей – Русе.

Членство в професионални организации:

1988 – 2021 г. – участник и ръководител на етноложки проучвания сред градски и селски общности у нас, в Южна Молдова, Северна Македония, по бреговете на Дунав, организирани от Великотърновския университет, Асоциация по антропология, етнология и фолклористика “Онгъл”, НЦФЛ “Св.Димитър Басарбовски”, Регионален исторически музей – Русе.
2009 г. – Сдружение „Приятели на музея“ – Русе.
2006 г. – Национален съвет за нематериално културно наследство, Министерство на културата, София, член.
2001 – 2003 г. – Асоциация “Музей”, член на Управителния съвет.
2000 г. – Съюз на учените – България, член.
2000 г. – Клуб “Отворено общество” – Русе, член на Управителния съвет.
1991 г. – Асоциация по антропология, етнология и фолклористика “Онгъл”.

Реализирани проекти:

Културната екосистема – Изкуство и Знание, образователна програма, Исторически музей – Русе, подкрепен от Център за изкуства “СОРОС”, 1999 г.
100 интервюта за Русе и русенци , изследователска програма за устни истории Клуб “Отворено общество” – Русе, подкрепен от Фондация “Отворено общество”, 1999 г.
Баба, внуче и куче, образователна програма, Исторически музей, подкрепен от Клуб Отворено общество, 1999 г.
Икономическо картографиране на микросоциалното урбанистично пространство, изследователска програма, НПО “Информационни технологии и общество”, подкрепен от Клуб Отворено общество, 1999 г.
Културни различия и гражданско общество, изследователска програма, подкрепен от Клуб Отворено общество, 1999 г.
Властта на гражданското общество. Общинският съвет – и свой, и чужд, медиен проект, НПО “Европейски пространства 21”, подкрепен от Клуб “Отворено общество”, 2000 г.
Площадът и Гълъбите. Жизнена среда и регионална идентичност, екология и култура, НПО Клуб Приятели на Природонаучния музей и Исторически музей – Русе, подкрепен от Клуб “Отворено общество”, 2000 г.
Таланти в куфар, образователна програма, Исторически музей, подкрепен от Клуб Отворено общество, 2000 г.
Преодоляване на затвореността на етническите групи – българи, евреи, арменци, турци, цигани, в Русе и улесняване на контактите и взаимното разбиране, изследователска програма, НПО “Обединен етнос”, подкрепен от Клуб Отворено общество, 2000 г.
Етноложкото познание – ключ към локалната селищна традиция. ИВАНОВО’ 2000 г. , изследователска програма, подкрепен от Фондация “Отворено общество”, 2000 г.
Арнаудовите четения – мост между поколенията,  (НЦФЛ “Св. Димитър Басарбовски”), изследователска програма, Фондация “Отворено общество, 2000 г.
История на дървото, образователна програма, Исторически музей, подкрепен от Център за Музеи, галерии и изобразителни изкуства, Министерство на културата, 2001 г.
Всекидневна и обредна култура на селата Семерджиево и Ястребово, Русенско, Исторически музей – Русе, подкрепен от Международен център за проблемите на малцинствата и културните взаимодействия, 2001 г.
Аудиозаписи в село Юпер, подкрепен от Министерство на културата, 2001 г.
Наследство – маршрути – туризъм. Политика за оптимизиране на диалога, Асоциация Музей, подкрепен от Център за изкуства “Сорос”, 2001 г.
Баби и внуци пеят в интернет, културен проект, Асоциация “Онгъл”, подкрепен от Министерството на културата, 2001 г.
Консервация и реставрация на палеонтологична сбирка, изследователски проект, Исторически музей, подкрепен от Художествени проекти на Община Русе, 2001 г.
Тутракан – разкази и етническа памет, изследователски проект, Исторически музей, подкрепен от Фондация “Отворено общество”, 2001 г.
Консервация на Венера, стрели и скитски меч, Исторически музей, подкрепен от Художествени проекти на Община Русе, 2002 г.
Културното наследство и стратегия за развитието на културен туризъм, съвместно с Евро Българския Културен Център, подкрепен от Министерство на културата, 2003 г.
Етнология на града в Република Македония, изследователски проект, подкрепен от Министерството на образованието, 2004 г.
Фолклорът – мост между поколенията, изследователски проект, подкрепен от Национален фонд “Култура”, Министерство на културата, 2005 г.
Двуезичен водач „Сексагинта Приста – Ятрус“, Регионален исторически музей, подкрепен от Художествени проекти на Община Русе, 2007 г.
Венера по долния Дунав, проект, подкрепен от ФАР – ТГС, в партньорство с Националния музей по археология – Констанца, Румъния, 2008 г.
За едно общо бъдеще, изследователски проект, подкрепен от ФАР – ТГС, в партньорство с Общински съвет – Гюргево, Исторически музей – Гюргево, 2009 г.
Адаптиране на студентите от Русенски университет „Ангел Кънчев” към реален производствен процес чрез провеждане на студентски практики във фирми, подкрепен от Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд, партньор на Русенски университет, 2009 г.
Епископска резиденция от Късното Средновековия – консервация, образование, туризъм, подкрепен от Американски научен институт – София, Field Museum Chicago, с помощта на Фондация Америка за България, 2011 – 2012 г.
Аз, градът, фестивал за съвременна градска култура, артпроект, Община Русе и Арена Медиа, по програма Оперативна програма «Регионално развитие» 2007 – 2013 г.,
“Подкрепа за създаване и промотиране на иновативни културни събития”, 2012 – 2013 г. http://www.youtube.com/watch?v=cViC60NInV0
Дунавският Римски Лимес – формиране на музейна среда за туристически достъп, подкрепен от Американски научен институт – София, Field Museum Chicago, с помощта на Фондация Америка за България, 2013 г.
„Страдание и спасение. Паметта за еврейските общности – гарант срещу омразата в обществото“, Сдружение „Европейски пространства 21“ – Русе, подкрепено от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. www.pametta.com 2015 г.
“Ancient Roman Cultural Heritage Interactive Visualization Environment for the Cross Border Area between Bulgaria and Romania”, code 15.2.1.038 Interreg V-A, съвместно с Русенски университет и Археологически музей – Констанца, 2016 г.
„Дигитализация на визуални документи“, подкрепен от Фондация „Русе-град на свободния дух“, 2016 г.
SDITOROMAN, 2018 – 2019 г. съвместно с Danube Competence Center (Serbia)
Memory and Future. Stories about the Danube Civilization (MEMOFISH), eMS code: ROBG-420, 2018-2020, съвместно с Bulgarian-Romanian Chamber of Commerce and Industry (Bulgaria), 2019 г.
Live, Interactive and Virtual Environments for the museums of the Lower Danube cross-border area between Romania and Bulgaria (LIVE), eMS: ROBG-499, 2018-2020. съвместно с “Angel Kanchev” University of Ruse (Bulgaria), 2020 г.

Консултант на автентични аудио записи от Русенско
касети № 30-45 на ИИК „РОД”, София, 1996 – 1997 г.