ВЕНЦЕСЛАВ ПЕТКОВ

Венцеслав Великов Петков

Е-mail: venconi05@abv.bg
Сл. тел.: +359 821 915
Моб. тел.: 0887 977 941

Националност: Българин

Дата на раждане: 14.08.1970 г.

Трудов стаж
1996 г. – до момента
Регионален исторически музей – Русе
Отдел “Природа”
заемана длъжност – уредник

1990 – 1991 г.
Драматичен театър „Сава Огнянов“, гр.Русе
Изкуство
Сценичен работник
Изграждане на декори и подпомагане реализирането на представления и събития в театралните пространства.

Образование и обучение:
2009 г.
Institute of Zoology, Bat Conservation Trust
A workshop to provide training in how organize and implement national bats biodiversity monitoring
Certificate of Participation – The 1st= International Indicator Bats Global Monitoring Workshop
2007 г.
Фондация „АРТ ОФИС”
Продуциране и промотиране на арт продукти; Създаване и мениджмънт на творчески екипи
Сертификат за преминат курс по „Маркетинг и комуникации“
„Изкуството до продаваш изкуство“
1991 – 1996 г.
Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”
Зоология, Екология, Анатомия на човека, анатомия на животните, физиология, микробиология, молекулярна биология, генетика, биохимия, биофизика, систематика на животни и растения и др.
Университетска биология
Музейно дело, зоологически и ботанически градини, защитени природни обекти.
Магистър
1984 – 1988 г.
МГ “Баба Тонка” – Русе
Биология
Средно образование
1986 г.
Българска федерация по спелеология, Пещерен клуб „Приста“ – Русе
Курс по пещерно дело
Пещерняк

Майчин език: Български

Участие в проекти:
2020 г.
Консорциум „Дикон-Партицип“ ДЗЗД и ИАОС, София 1505,ж.к. Суха река, бул. Вл. Вазов.
„„Анализи и проучвания на видове и природни местообитания, предмет на докладване по чл. 17 от Директивата за местообитанията и чл. 12 от Директивата за птиците““
Експерт “Птици“
Участие в теренни мисии и извършване на обработка на данни от теренни проучвания и други камарални проучвания.
2020 г.
Консорциум ЕКО-ЛИНК ДЗЗД
„Извършване на допълнителни научни изследвания за територията на предложената от Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) нова защитена зона за опазване на дивите птици BG0002129 “Рила-Буфер“.
Експерт зоолог/орнитолог
Провеждане на ново допълнително проучване в предложената територия на новата потенциална защитена зона СЗЗ BG0002129 “Рила-буфер” за опазване на дивите птици.
2020 г.
Министерството на културата, Регионален исторически музей – Русе
Автор на проект „Природа в риск. Интерактивна образователна изложба в подкрепа на Световната конвенция за международна търговия с редки и застрашени видове растения и животни“, реализиран с подкрепа и материали от отдел „Етнография”
Ръководител на проекта, автор на изложба, съавтор на текстове, сценарист на образователен провокативен клип, дизайнер на експозиционната мебел
Създаване и реализиране на цялостния проект.
2019 г.
Регионален исторически музей – Русе
Изложба от аерофотографии на фотографа Явор Мичев
Куратор
Подбор и подреждане на фотографии, представяне на автора.
2019 г.
Консорциум „Дикон-Партицип“ ДЗЗД и ИАОС, София 1505,ж.к. Суха река, бул. Вл. Вазов.
„„Анализи и проучвания на видове и природни местообитания, предмет на докладване по чл. 17 от Директивата за местообитанията и чл. 12 от Директивата за птиците““
Експерт “Птици“
Участие в теренни мисии и извършване на обработка на данни от теренни проучвания и други камарални проучвания.
2019 г.
Министерството на културата, Регионален исторически музей – Русе
Проект „Културна екосистема. Човек и природа – музейни образователни модули“.
Автор, консултант – експерт зоолог/орнитолог, сценарист
Изработване на сценарий за четири броя образователни игри. Изготвяне на текстове за „Екомузейно помагало“ – книга игра за експозицията на Екомузея. Предаване на знания у подрастващите по указаните теми и провокиране траен интерес към природните дадености, както и разбиране на взаимовръзката Човек-Природа.
2018 – 2019 г.
Консорциум ЕКО-ЛИНК ДЗЗД
„Извършване на допълнителни научни изследвания за територията на предложената от Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) нова защитена зона за опазване на дивите птици BG0002129 “Рила-Буфер“.
Експерт зоолог/орнитолог
Провеждане на ново допълнително проучване в предложената територия на новата потенциална защитена зона СЗЗ BG0002129 “Рила-буфер” за опазване на дивите птици.
2019 г.
Сдружение „Приятели на музея – Русе“, Русе, пл. Ал. Батенберг 3
XVI Нощ в музея и Детска нощ в музея
Ръководител на проекта
Ръководене на цялостната дейност по проекта. Създаване на програма и сценарий за провеждане на XVI Нощ на музеите и галериите в Русе и Детската нощ в музея, съгласуване на планираните мероприятия.
Създаване на рекламни материали, разпространение.
2019 г.
Регионален исторически музей – Русе
Изработване на сценарий, подбор на снимки, съставяне на текстове към експозиционни табла за изложба „Началото – как направихме Екомузей с аквариум!
Куратор, автор
Подбор на снимки от личен архив и предоставени от колеги, както и създаване на кратки текстове към всяка тема/табло.
2018 г.
Регионален исторически музей – Русе и Народен музей Кикинда.
Изработване на сценарии за пътуваща изложба „Гиганти във времето“ и създаване на интерактивни модули за Работилница „Топка, гипс и портокал игра за изследователи“
Автор, презентатор и аниматор
Създаване на идеен проект и текстове за изложба. Изготвяне на сценарий за дейностите в работилницата.
2018 г.
Финансираща програма Интеррег V-A Румъния – България.
Българо-румънска търговско-промишлена палата БРТПП
Проект „Мемофиш. Памет и бъдеще. Истории за дунавската цивилизация“
Експерт зоолог/орнитолог, фотограф
Консултант природа по заснимането на 10 броя филми за река Дунав, рибарите и рибите и заобикалящият ги свят.
2018 г.
ОУ „ Св.св. Кирил и Методий” , п.к.7057 – с. Николово , ул.”Плиска ”1 община Русе
„ Да опознаем природата на моя роден край и да я направим по-привлекателна”
Експерт зоолог/орнитолог
Изнасяне на беседи за видовото разнообразие, видовете местообитания, степента на защитеност и биологията на птиците. Изготвяне и създаване на табло по темата: Еколаборатория „Фауна“ – за птиците и местообитанието им в Николово и край Езерото.
2018 г.
Сдружение „Приятели на музея – Русе“, Русе, пл. Ал. Батенберг 3
„Петнайста нощ в музея и Детска нощ в музея“
Ръководител на проекта
Ръководене на цялостната дейност по проекта. Създаване на програма и сценарий за провеждане на Петнайстата нощ на музеите и галериите в Русе и Детската нощ в музея, съгласуване на планираните мероприятия.
Създаване на рекламни материали, разпространение.
2018 г.
Българско дружество за защита на птиците: София 1111, ж.к. Яворов, бл. 71, вх.4
Среднозимно преброяване на водолюбивите птици 2018”
Експерт орнитолог – ръководител екип
Среднозимното преброяване на водолюбивите птици в България в периода от 12 до 14 януари 2018 г. по предварително разработени маршрути. Отчитане на събраните данни.
2016 – 2018 г.
ПРОЕКТ НА ОБЩИНА РУСЕ
„Богатство на различията – приобщаващо образование за интелигентен растеж“, изпълняван по договор BG05M2OP001-3.001-0035 по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“
Лектор – зоолог
Подготовка и изнасяне на лекции за биоразнообразието на България и биологиата на различни групи животни и растения.
2016 г.
ТУРИСТИЧЕСКО ДРУЖЕСТВО – ПРИСТА
“Заедно за устойчиво развитие на Дунавските острови”
Лектор – зоолог
Подготовка и изнасяне на лекции на теми: Биоразнообразието на Дунавските острови; Защитени територии и човешка намеса; Рибите на река Дунав; Влажните зони и характерни обитатели.
2015 г.
„Бългериън Комодити Трейд“ ООД
„Сезонни теренни проучвания на фауната и природните местообитания в землещето на с. Рибново“
Експерт – зоолог
Сезонни теренни проучвания на фауната и природните местообитания в землещето на с. Рибново.
Изготвяне на обобщен анализ за резултатите от проучванията.
2015 г.
ОБЩИНА РУСЕ
„Равен достъп на деца в риск до предучилищна подготовка и интеркултурно образование чрез иновативно обучение, интегриран подход и привлекателни условия в детските градини в Община Русе“
Лектор – зоолог
Изнасяне на поредица от беседи за видовото разнообразие, видовете местообитания, степента на защитеност и биологията на прилепите.
Изнасяне на шест броя беседи за природните и културно исторически забележителности на Природен парк „Русенски лом“.
Представяне на девет броя презентации/лекции за поведението на животните.
2015 г.
СНЦ „ЗЕЛЕНИ БАЛКАНИ“
„Национална кампания за отбелязване на международната нощ на прилепите“
Организатор на събитието за гр. Русе. Лектор – зоолог
Изнасяне на беседи за видовото разнообразие, видовете местообитания, степента на защитеност и биологията на прилепите.
2015 г.
ПРОМОЛА ЕООД
„Изготвяне на задание за изработване на План за опазване и управление на НАР „Скални църкви с. Иваново““
Консултант
Консултира изпълнението на „Изготвяне на задание за изработване на План за опазване и управление на НАР „Скални църкви с. Иваново“
2013 г.
„САИД“ ООД
Изработване на работен проект за 5/пет/ броя интерпретативни маршрута, на база избраната от Възложителя концепция, в т.ч. създаване на база данни и GPS – тракове за всеки маршрут;
Ключов експерт интерпретатор
• Изработване на концепция за 5/пет/ броя интерпретативни маршрута в мин. 2 /два/ варианта по отделно за всеки маршрут;
• Разработване на беседа за интерпретатора за 5/пет/ броя интерпретативни маршрута;
• Извършване на авторски надзор по време на строителството на проектираните маршрути в частта за Интерпретатор;
• Разработване на текст, на български и английски, и снимков материал към него, за изработване на дипляна – 6 /шест/ броя (5 /пет/ броя за всеки от интерпретативните маршрути и 1 брой общо за туристическите маршрути).
2013 г.
„САИД“ ООД
Създаване на концепция за интерпретация на маршрута в мин. 2 /два/ варианта, която да включва: модули за интерпретация и преживявания свързани с тематичната насоченост на опознавателния маршрут „В царството на зелениката“ и други вечнозелени лавровидни храсти, дървени мостчета, платформи за наблюдение и дървени стъпала на проблемните места, подсигурителни парапети и други елементи с оригинално решение, съобразени с автентичната природа на Странджа планина;
Ключов експерт интерпретатор
• Изработване на работен проект, на база избраната от Възложителя концепция и създаване на база данни и GPS – тракове за маршрута;
• Разработване на беседа за интерпретатора на маршрута;
• Извършване на авторски надзор по време на строителството;
• Разработване на текст, на български и английски, и снимков материал към него, за изработване на дипляна.
2013 г.
Сдружение “Приятели на музея – Русе”
Проект „Змиите красивите непознати“
Автор на проекта, Координатор, презентатор
• Съставяне и представяне на презентация за змиите в Бългърия;
• Създаване на тект за информационна брошура;
• Презентиране в обучителен модул.
2013 г.
Сдружение “Приятели на музея – Русе”
Проект „Иновативно представяне на екологични теми в музейна среда”
Експерт сценарист, презентатор
• Съставяне и представяне на презентация за съществуващи интерактивни игри за музейни експозиции;
• Съставяне и представяне на презентация „Урбанизация, зелени системи и синантропни животински видове“;
• Съставяне на сценарий и авторство на текстове за компютърна игра за тъч скрийн екрани, която да бъде представена в три модула в музейна среда.
2013 г.
“Сдружение “Приятели на музея – Русе”
“Десета нощ в музея – Десет чудеса от пъзела Европа” и “Детска нощ в музея”
Сценарист
Изработване на цялостен сценарий за Ноща на музеите и Детска нощ в музея
2013 г.
“Консорциум “Аз, Градът”, гр. Русе
“Римски пазар на Сексагинта Приста” в рамките на Фестивала за съвременна градска култура “Аз, градът”
Аниматор, организатор и дизайнер
Участва в организацията и дизайна на микропроект “Римски пазар на Сексагинта Приста” и като аниматор в дневни етюди от артистичаната възстановка на всекидневния живот в римския град от преди хилядолетия.
2012 г.
СОУ за европейски езици “Свети Константин-Кирил Философ”, Русе, ул. Студентска 10
Организиране и провеждане на два обучителни модула в област “Хуманитарни науки” по проект ОП “РЧР” “Да направим училището привлекателно за младите хора”
Ръководител, организатор и лектор “Непознатите приятели – птици и бозайници в речната долина” – 136 часа.
Сформиране на група от 30 ученици, изнасяне на лекции и беседи по теми свързани с биологичната разнообразие на България и опазването на видовете.
2012 г.
Община Русе
“Римски пазар на Сексагинта Приста” в рамките на Фестивала за съвременна градска култура “Аз, градът”
Координатор Традиционна храна в римската армия и видео заснимане на събитието
Организиране дегустации на типични за времето ястия. Видео заснимане на дейностите по проекта.
2012 г.
“ДИКОН ГРУП” ЕООД, гр. София
лот 2 „Картиране и определяне на природозащитното състояние на риби – картиране на заплахи и прегради“ по проект „Картиране и определяне на природозащитното състояние на природните местообитния и видове – фаза i“ на МОСВ – 2011-2012;
неключов експерт
Член на полеви екип подпомагащ изпълнението на дейностите по проекта.
2012 г.
“ДИКОН ГРУП” ЕООД, гр. София
“Картиране и определяне на природозащитното състояние на природните местообитания и видове – фаза I”
Доброволец
Член на полеви екип подпомагащ изпълнението на дейностите по проекта.
2012 г.
Сдружение „Приятели на музея – Русе“, Русе, пл. Ал. Батенберг 3
„Девета нощ в музея и Детска нощ в музея“
Ръководител на проекта
Ръководене на цялостната дейност по проекта. Създаване на програма и сценарий за провеждане на Деветата нощ на музеите и галериите в Русе и Детската нощ в музея, съгласуване на планираните мероприятия.
Създаване на рекламни материали, разпространение.
2012 г.
Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) и Природен фонд “Уитли”
Проект „Опазване на ключови местообитания за световно застрашени видове птици в долното течение на р. Дунав”
Експерт
Проследяването на пролетната миграция на реещи се птици. с. Гешаново. Събиране на достоверни данни за значението на потенциални места с тесен фронт на миграция и осигуряване тяхното опазване в бъдеще.
2011 г.
Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) и Природен фонд “Уитли”
Проект „Опазване на ключови местообитания за световно застрашени видове птици в долното течение на р. Дунав”
Експерт
Проследяването на есенната миграция на реещи се птици. с. Писанец. Събиране на достоверни данни за значението на потенциални места с тесен фронт на миграция и осигуряване тяхното опазване в бъдеще.
2011 г.
Сдружение „Приятели на музея – Русе“, Русе, пл. Ал. Батенберг 3
Озеленяване на музейни градски пространства
Експерт, ръководител на проекта
Ръководене на цялостната дейност по проекта. Изнасяне на лекции за Характерните животински видове в градските паркове.
2010 г.
Българското дружество за защита на птиците (БДЗП)LIve+
LIFE+ проект на SOR/BirdLife Romania и WWF “Cross-border conservation of Phalacrocorax pygmeus and Aythya nyroca at key sites in Romania and Bulgaria”
експерт
Проучване на гнездовото разпространение на белооката потапница (Aythya nyroca) и малкия корморан (Phalacrocorax pygmeus) по влажните зони край река Дунав.
2010 г.
Програма за подкрепа на проекти в областта на изкуството и културата – Община Русе. Сдружение „Приятели на музея – Русе“
Проект „Седма нощ в музея“
Ръководител на проекта
Създаване на програма и сценарий за провеждане на Седмата нощ на музеите и галериите в Русе и Детската нощ в музея, съгласуване на планираните мероприятия.
Създаване на рекламни материали, разпространение.
2009 г.
Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) и Природен фонд “Уитли”
Проект „Опазване на ключови местообитания за световно застрашени видове птици в долното течение на р. Дунав”
Експерт
Проследяването на есенната миграция на реещи се птици по река Дунав. Събиране на достоверни данни за значението на потенциални места с тесен фронт на миграция и осигуряване тяхното опазване в бъдеще.
2010 г.
Българското дружество за защита на птиците (БДЗП)
Проект „Мерки за опазване на египетския лешояд като флагов вид птица в Източна България“
Експерт
Изкуствено подхранване, Обучение и включване в дейностите на местни поддръжници, Образователни дейности, насочени към местните общности и местната власт
2009 г.
Изследователски проект, подкрепен от ФАР – ТГС, в партньорство с Общински съвет – Гюргево, Исторически музей – Гюргево, 2009.”
Проект „За едно общо бъдеще”
Фото и видео оператор
В резултат на проекта е издадена двуезична книга с интервюта и снимки. Заснети са общо 70 интервюта на циганските общности от двете страни на река Дунав. Изложбат представи фотоси от изследователския процес, както и филм за отделни представители на общностите на ковачи, копанари и бакърджии-златари.
2009 – 2010 г.
Русенска католическа организация „Каритас”
Проект „Равни права и равни възможности за всички деца в град Русе”
Ръководител Клуб „Екология“
Преодоляване на процесите на детска бедност и повишаване стандарта на живот за децата в град Русе чрез предоставяне на възможности за умствено, духовно, морално и социално развитие в интегрирана среда.
2008 г.
Европейски съюз, Правителство на Република Румъния
Проект „Аз и ЕС“
водещ на клуб
Лекции, семинари, практически занятия
2007 – 2012 г.
Darvin initiative, the Rufford Maurice Laing fondation, Bat conservation international
Мониторинг на прилепното биоразнообразие: Индикатори за устойчиво развитие в Източна Европа
Ръководител екип
Проучвания върху разпространението на прилепите с помоща на детектори за ултразвук .
2006 г.
СНЦ „Еквилибриум”, Русе
Проект „Гората в града”, повишаване на разбирането за екологично възпитание и култура на общността, чрез активно преживяване на природата и учене базирано на собствения опит; еко-клуб, изготвяне на градски еко-маршрут.
Консултант, водещ еко-клуб
Лекции, семинари, практически занятия на терен, проучвания и др.
2003 – 2006 г.
РИМ, Русе и младежки клуб „Подай ръка бъди приятел”, ОУ „Св.Св. Кирил и Методий”,кв.Ср.кула
Дейности по проект „Да се опознаем, като поиграем”
Консултант и ко-водещ на клуба
Лекции, семинари, практически занятия на терен, проучвания и др.
2004 г.
Регионален телевизионен център – Русе
“Стълпище – Via pontica” – научно-популярния филм
Автор, Сценарист
Изготвяне на сценарий за филм и координиране на снимачния процес
2003 – 2005 г.
НПМ „Група за изследване и защита на прилепите“ , Регионален исторически музей, Русе
Проект „Европейска нощ на прилепите“
Съорганизатор
Лекции, семинари, практически занятия
2001 г.
Регионален исторически музей, Русе
Фотоизложба “Лицата на Семерджиево 2001”
Автор
Заснимане и представяне на информатори от с. Семерджиево, Съвместна експедиция на отдел „Етнография“ и отдел „Природа“ – РИМ-Русе – Семерджиево 2001.
2001 г.
Община Русе, Регионален исторически музей, Русе
Проект „Консервация и реставрация на палеонтологична колекция“
координатор
Организиране консервацията и реставрацията на палеонтологичната колекция.
2000 г.
Клуб отворено общество, Регионален исторически музей, Русе
Проект „Таланти в куфар“
координатор
Лекции, семинари, практически занятия
2000 г.
Фондация “Чарлз Стюарт Мод”, Регионален исторически музей, Русе
Проект „Площада и гълъбите – околна среда и регионална идентичност“
координатор
Лекции, семинари, практически занятия, изработване и монтиране на къщички за гълъби
1999 г.
Клуб отворено общество, Регионален исторически музей, Русе
Проект „Баба, внуче и куче“
координатор
Лекции, семинари, практически занятия
1999 г.
Център за изкуство „Сорос“, Регионален исторически музей, Русе
Проект „Културната екосистема – изкуство и знание“
координатор
Лекции, семинари, практически занятия
1998 – 2002 г.
Регионален исторически музей, Русе, отдел Природа и СОУ „Възраждане”
Кръжок „Биология”, дейности в сферата на биологията и екологията
Водещ на кръжока
Лекции, семинари, практически занятия на терен, проучвания и др.

Професионални интереси
Изследвания върху биологията, етологията и екологията на гръбначната фауна на България. Създаване на сценарии за научнопопулярни филми и образователни игри. Развиване на цялостни концепции за изграждане на експозиции с екологична насоченост, в музейни и открити пространства. Фото и видео заснимане на зоологически, ботанически и антропогенни обекти.

Публикации:
1987 г. Наблюдения върху две двойки египетски лешояди в Русенско, Орнитологически информационен бюлетин 23-24, БАН, Институт по зоология, Орнитологическа централа, София
2000 г. Видов състав на крас Aves в землището на с. Табачка – Русенско, в Известия на Исторически музей – Русе, т.6.
2002 г. Второ находище на балкански гекон (Gymnodactylus kotschyi danilewskii Strauch, 1887) в Русенско, HISTORIA NATURALIS BULGARICA, Национален природонаучен музей – БАН, кн. 15.
2002 г. Проучване върху видовия състав на орнитофауната в района на село Тетово, Русенско, в Известия на Исторически музей – Русе, т.7.
2004 г. Сценарий за научнопопулярен филм “СТЪЛПИЩЕ – VIA PONTICA”, БНТ, ТЦ- Русе
2005 г. Русенският опит в представяне на Палеонтологични колекции, в Националните музеи – центрове за прилагане на съвременни интердисциплинарни методи при изследване, съхранение и представяне на природните образци, Национална теоретична конферанция Бургас 2005
2006 г. Проучване върху видовия състав на орнитофауната в района на село Иваново, Русенско, в Известия на Исторически музей – Русе, т.10.
2008 г. Прилепи, музей, журналисти – „Европейска нощ на прилепите”, в “Музеи и медии”
2011 г. Смесена гнездова колония на о-в Мишка. Етологични изследвания, в Известия на Исторически музей – Русе, т.14.
2017 г. Змиите – красивите непознати, в Преглед на музейните анимации, Сборник доклади от теоретичния модул на проведения Преглед на музейните анимации 12 – 14 май 2017 г., Шумен
2019 г. Екомузейно помагало, Регионален исторически музей – Русе, ИК „Цанов Брос“, Русе 2019.