СВЕТЛАНА ВЕЛИКОВА

Светлана Веселинова Великова

Е-mail: svetlanavelikova@abv.bg
Сл. тел.: +359 825 003
Моб. тел.: 0895 092 737

Националност: Българка

Дата на раждане: 20.12.1986 г.

Трудов стаж
Регионален исторически музей – Русе
Отдел “Археология”
заемана длъжност – уредник

Април 2014 – Ноември 2014 г.
Екскурзовод
Регионален исторически музей – Русе, пл. „Александър Батенберг“ 3

Май 2013 – Ноември 2013 г.
Екскурзовод
Регионален исторически музей – Русе, пл. „Александър Батенберг“ 3

Образование и обучение:
Октомври 2010 – Септември 2013 г.
Магистър по археология
Археология
Великотърновски университет “Св. св. Кирил и Методий”

Септември 2005 – Юни 2010 г.
Бакалавър по български език и история, педагогически профил
Български език, История, Педагогика
Русенски университет “Ангел Кънчев”

Лични умения и компетенции:
Майчин език: Български
Други езици: Английски, ниво В2

Организационни умения и компетенции:

1. Развитие на комуникационни качества и умения за работа в екип в резултат от участието в студентски проекти, насочени към съхранение на културно-историческото наследство на страната – проект “Разширяване на уменията и квалификацията на докторанти, постдокторанти и млади учени в интердисциплинарни области (визуална антропология и публични комуникации) с цел създаване на устойчиви връзки между образованието, професиолналното обучение и бизнеса” между Нов български университет и Регионален исторически музей, Русе.
2. Участие в екип по реализацията на дейности: Панаир на музейните изложби; Римски пазар на Сексагинта Приста; Нощ в музея и Детска нощ в музея (2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019)
3. Участие в Археологически симпозиуми с теми: The Medieval town of Cherven (Research during the period 2002-2014), Букурещ 2015, SIMPOZIONUL „CERCETĂRI ARHEOLOGICE ŞI NUMISMATICE”, ediţia a IV-a;Тема: The Area of the Medieval Krasen, District of Rousse – Publications and Artifacts, Букурещ 2018.
– Член на проучвателен екип и участник в археологически разкопки на обектите (по години):
+ Средновековен град Червен (2011, 2014, 2015, 2017, 2018, 2019, 2020)
+ Средновековна крепост Трапезица (2006, 2007, 2008, 2017)
+ Късноантична и средновековна Скаидава при с. Батин (2013)
+ Античен и средновековен некропол на крепостта Тегра при гр. Мартен (2012, 2013)
+ Римска крепост Тримамиум при с. Мечка (2009, 2017)
+ Римска крепост Сексагинта Приста, гр. Русе (2008, 2009, 2015,2017,2018,2019,2020)
+ Късноантична крепост Калето при с. Сваленик (2010, 2011)
+ Римски храм, с.Кошов (2018)
+ Обект № 5021 при с. Иванча, общ. Полски Тръмбеш (2019)
Заместник ръководител в археологическите проучвания на: Средновековен град Червен през 2015 и 2017 г., Римски кастел Сексагинта Приста – 2017 г.
Ръководител на проучванията в Средновековен град Червен, обект: „Църква №16 ” от 2018 г. до днешна дата.

Технически умения и компетенции:
Работа с Microsoft Windows и Office апликации и приложения.

Публикации:
Великова 2019: Образи на средновековни крепости във филмографията от втората половина на ХХ век – Известия на Регионален исторически музей Русе, том 20.
Рабовянов, Великова 2018: Ранносредновековен меч от експозицията на РИМ – Русе – В: Симеонова България в историята на Европейския Югоизток: 1100 години от битката при Ахелой, Поморие, 2018
Velikova 2017: Medieval finds and pottery from the Roman fort of Sexaginta Prista at Ruse. – In: Revista de Cercetări Arheologice şi Numismatice, vol. 3, Bucureşti, 2017, 234-251.
Тотев, Великова 2017: Мраморен капител от разкопките на Средновековния Червен – В: Юбилеен сборник в чест на 70-годишнината на проф. Стоян Витлянов, Шумен, 2017, 169-175
Великова 2017: Ивановски скални църкви – манастир на Свети Архангел Михаил. – В: Световно наследство на ЮНЕСКО. Обекти в Североизточна България – рекламна брошура, 2017, 13-14.
Великова 2013: Конструктивни модели при историческия реенактмънт в България. – В: Сборник с научни публикации по проект на НБУ и РИМ – Русе, част ІІ, 2013, 220-243.
Великова 2013: Изделия от кост от Сексагинта Приста. – В: Sexaginta Prista, том 1. Тракийски ямен комплекс. Русе, 2013, 138-144.
Velikova 2013: Items of bone from Sexaginta Prista. – In: CAIETELE CIVA, volume 2. Alba Iulia (Romania), 2013, 67-79.
Великова 2012: Средновековни находки от проучванията на Тримамиум през 2006-2009. – Известия на Регионален исторически музей – Русе, том XV. Русе, 2012, с. 404-419.