ИСКРА ТОДОРОВА

Искра Филипова Тодорова

Е-mail: Iskra_filipova@abv.bg
Сл. тел.: +359 82 820 997

Националност: Българка

Дата на раждане: 12.12.1968 г.

Трудов стаж
2007 – до момента
Регионален исторически музей – Русе
Отдел “Етнография”
заемана длъжност – уредник

Образование и обучение:
1986 – 1994 г.
ВТУ „Св. Св. Кирил и Меодий”, Филологически факултет
Магистър по българска филология и учител по български език и литература

Майчин език: Български
Други езици: Руски.

Организационни умения и компетенции:
Ефективна работа в екип, отлични комуникативни умения. Умения за представяне пред аудитория. Способност за планиране, организация и контрол на собствената работа с оглед постигането на поставените цели. Стриктност при изпълнение на задълженията.

Технически умения и компетенции:
Операционна система Windows – MS Word, MS Excel, MS Power Point. Умения за работа с мултимедиен проектор.

Участие в проекти:
2020 г.
Теренно етноложко проучване: „Културно наследство на Дунавските рибари. Общността в Лом и Орсоя”, Национален фонд „Култура”, програма Културно наследство 2020.
2019 г.
Теренно етноложко проучване на рибарските общности в гр. Оряхово на Асоциация „Онгъл” и РИМ – Русе.
2018 – 2019 г.
Участие в проект „МЕМОФИШ. Памет и бъдеще. Разкази за Дунавската цивилизация“, финансиран по програма Интеррег V-A Румъния – България
2018 г.
Беседи „Кухнята на Калиопа” – по проект „Маските на историята” на РИМ – Русе
2017 – 2018 г.
Участие в проект „Богатство на различията-приобщаващо образование за интелигентен растеж“ – в модул ”Традиции” за детски градини в гр. Русе на Община Русе
2017 – 2020 г.
Теренно етноложко проучване на Тутраканско – РИМ – Русе и ИМ – Тутракан
2016 – 2019 г.
Археаграфско проучване на старопечатни книги в Самоковско, Асоциация „Онгъл”
2016 г.
Теренно етноложко проучване на с. Долни Окол, Самоковско, на Асоциация „Онгъл”
2015 г.
Теренно етноложко проучване на с. Горни Окол, Самоковско, на Асоциация „Онгъл”
Участие в проект „Страдание и спасение. Паметта на еврейските общности в Русе, Шумен и Варна” на Сдружение „Европейски пространства 21”, Русе
2014 г.
Участие в проект на сдружение Димофилия, Кавала и сдружение „Приятели на музея в Русе” – „Европа е моята площадка за игра” с теренни проучвания.
Участие като обучител в проект на Асоциация „Онгъл” и читалище, с. Водица, Поповско в обучение на теренисти – теоретическо и практическо.
Теренно етноложко проучване на с. Водица, Поповско, Асоциация „Онгъл”, РИМ – Русе.
2012 – 2020 г.
Отговорник за организация и приготвяне на дегустации от римска кухня в исторически възстановки на всекидневни практики от живота на Древен Рим на Сексагинта Приста – Русе
2011 – 2020 г.
Теренно етноложко проучване на гр. Самоков – Асоциация „Онгъл” и РИМ – Русе.
Ръководител на летни студентски стажове в Самоков и Самоковско – Асоциация „Онгъл” и РИМ – Русе
Теренно етноложко проучване на с. Белцов, РИМ – Русе

Професионални интереси
Етнология, фолклористика, ономастика, теренна етнология и културна антропология, музеология.

Научни трудове:
2021 г.
Мартеници в музейните интерпретации – под печат. Представен на Международна научна конференция “Местни общности, културни наследства и музеи” по проект „Културни ресурси, валоризиране на наследства и местно развитие” (Договор № 20/12, ИЕФЕМ – БАН) в партньорство сНов български университет и Регионален център за опазване на нематериалното културно наследство в Югоизточна Европа под егидата на ЮНЕСКО, 25–26.02.2021 г., София
2020 г.
Първомартенската празничност през социализма – В: „Стари места – нови празници”. Известия на РИМ – Русе, кн.ХХІІ, 139-152.
2018 г.
Традиционните календарни празници в Тутраканска селищна система в дискурса на съвременността – В: Арнаудов сборник, юбилеен том 10, Русе, 2018, 116-123.
Пощенски картички от екскурзии и почивки – създаване на колекция и преживяване на спомена – В: CAMERA DANUBIANA – образи от градовете в страните по Дунав. Известия на РИМ – Русе, кн.ХХ, 72-83.
2016 г.
Празници и празнуване в Самоков във времето на социализма в спомените на съвременници – В: Българска етнология, кн 2, 2016, София, 199-216.
2014 г.
Мобилните изложби на Регионален исторически музей, Русе – ресурс за културен туризъм (Добри практики)(Съавторство с Десислава Тихолова) – В: Известия на Исторически музей – Шумен, книга 16, Шумен, 2014, 299- 309.
Приложение на устните разкази (реализирани по метода Оral hystory) в съвременните етнографски експозиции – В: Етнографските музеи – презентации и терени. Тутракан, 2014, 80-89.
2013 г.
Антропонимичната система на с. Пиргово, Русенско. Първа част. Най-ранни извори – В: Език и етнос. Годишник на асоциация „Онгъл“, том 11,ИИк» РОД», София, 159-178.
Медийният образ на жените. Наблюдения върху материали от в. „Русенска поща”.- В: Жените в модерността. Известия на РИМ– Русе, том ХVІІ, Русе, 2013, 108-113.
Тодор Живков – на Зарезан в Пиргово, Русенско, или за възможни рефлекси на култа към личността – В: Арнаудов сборник, том 7, «ЛЕНИ-АН», Русе 2013, 115-124.
Сватбените обичаи на българите от Русенския край. – В: Сватбени обичаи на турците от Лудогорието. Русе, 2013, 69-85.
2012 г.
Празници и празнуване в професиналните организации във времето на социализма – В: Град – етнология – социализъм. Сборник с текстове от ХІІІ национална етнографска конференция.