ДЕСИСЛАВА ТИХОЛОВА

Десислава Иванова Тихолова

Е-mail: desi_kaliopa@abv.bg; desikaliopa@gmail.com
Сл. тел.: +359 82 820 997
Моб. тел.: 0894 606 944

Националност: Българка

Дата на раждане: 22.02.1967 г.

Трудов стаж
2001 – до момента
Регионален исторически музей – Русе
Отдел “Етнография”
заемана длъжност – уредник

1995 – 1998 г.
Преподавател по български език и литература
Техникум по речно корабостроене и корабоплаване, Русе

1991 – 1995 г.
Преподавател по български език и литература
Средно общообразователно духовно училище – гр. Русе

Образование и обучение:
1986 - 1991 г.
ВТУ „Св. Св. Кирил и Меодий”
Специалист по български език и литература

1989 - 1991 г.
ВТУ „Св. Св. Кирил и Меодий”
Спецкурс по български фолклор, спецкурс по литературен анализ

Майчин език: Български

Организационни умения и компетенции:

2014 г.
Участие като обучител в проект на Асоциация „Онгъл” и читалище, с. Водица, Поповско в обучение на теренисти – теоретическо и практическо.
Участие като жури на ФФ „Златната гъдулка”
Теренно етноложко проучване, гр. Самоков
Участие в проект на сдружение Димофелия, Кавала и сдружение „Приятели на музея в Русе” – „Европа е моята площадка за игра с теренни проучвания.

2013 г.
Участие в теренно проучване, конференции и съставителство на книга по проект „Опознай Турция и турците в България” на ДКВТ „Гюнеш”, Русе
Участие в регионална комисия за селекция на програмата „Живи човешки съкровища”,
Участие в жури на регионален фолклорен фестивал „Златната гъдулка”
Участие като гост демонстратор на традиционни техники за работа с мъниста на Панаир на Занаятите, Етър,2013
Работа с деца в рамките на инициативата „Нощ в музея” и „Детска нощ в музея” по проекти на сдружение „Приятели на музея в Русе”
Участие в конференция „Етнографски музеи – презентации и терени”.
Участие в теренно проучване на гр. Самоков – ръководител на експедиция

2011 - 2012 г.
Участие в конференции „Диалогът на Балканите” 1 и 2 по проект „”Фолклорът като средство за диалог“, финансиран от ЕС по програма „Гражданско общество и диалог”, по инициатива на Фондация „Отворено общество” и Близкоизточен технически университет, Анкара; http://www.folkloricdialogue.metu.edu.tr/sites/default/files/NeighbouringCulturesAndDialogue20121108.pdf
Представяне на изложба от мънистени украси „Да спи зло под камък. Апотропеи”

2010 - 2011 г.
Работа с деца в музея по обучение в традиционни техники за украса (работа с мъниста) в рамките на музейните инициативи „Нощ в музея” и „Детска нощ в музея”
2010 - 2011 г.
Консултатнт и ръководител на клуб по проект на „Каритас” – Русе, за работа с деца със специални образователни потребности.

2010 г.
Ръководител на летни студентски стажове – теренно етноложко проучване, с. Пиргово, Рс

2009 г.
Ръководител на летни студентски стажове – теренно етноложко проучване – гр. Свищов

2008 - 2009 г.
Участие виследователски проект „За едно общо бъдеще”, подкрепен от ФАР – ТГС, в партньорство с Общински съвет – Гюргево, Исторически музей – Гюргево, 2009.

2007 г.
– Ръководител на летни студентски стажове – теренно етноложко проучване – с. Чилнов, с. Широково, Рс.

2005 г.
Ръководител на летни студентски стажове, теренно етноложко поручване, с. Тетово, Рс

2003 г.
Участие в теренно етноложко проучване съвместно с Асоциация „Онгъл” в с. Юпер, Рс

2001 - 2002 г.
Участие в изследователски проект „Тутракан - разкази и етническа памет, подкрепен от Фондация "Отворено общество", 2001

1999 - 2000 г.
Участие в проект „Русе – портрет на века”, подкрепен от Фондация “Отворено общество”
Теренни интервюта с жители на Русе, дешифриране на интервюта

1993 - 2002 г.
Консултант на поредица аудиозаписи “Жива вода” - автентичен фолклор от Русенско, Варненско, Софийско, Източни Родопи, Шопско

1993 г.
Съосновател на Научен център по фолклор и литература "Свети Димитър Басарбовски" при Русенския университет

1991 г.
Съучредител на Асоциация за фолклор, литература и антропология “Онгъл”, член на ревизионна комисия

Технически умения и компетенции:
Работа с изпълнители на автентичен песенен и инструментален фолклор, оформление на съдържанието на аудионосителите. Описание спецификата на региона и изпълнението.

Професионални интереси
В областта на градското културно наследство. Подготовка на дисертационен труд на тема “Музикалната култура на индустриалния град. По модела на град Русе”.
Мънистата в традиционната култура – техники, модели, употреба, семантика.

Публикации:
2018 г.
Мънистата – от домашен занаят към Trench art. – В: CAMERA DANUBIANA – образи от градовете в страните по Дунав. Известия на РИМ – Русе, кн.ХХ, 84.94

2016 г.
Музикални портрети и градски специфики. – В: По пътищата на етнологията. Сборник в чест на проф. д.и.н. Гатя Симеонова, София: БАН.315-326
Мънистата в българската традиционна култура. - В: ОБРАЗ – МИТ – ТЕКСТ. Годишник на Асоциация „Онгъл”, том 14, София. 103 - 111

2014 г.
Мънистени украси и аксесоари в музейните фондове. В: Етнографските музеи – презентации и терени, Сборник с изследвания, Тутракан, 69-79
Мобилните изложби на Регионален исторически музей, Русе – ресурс за културен туризъм. Добри практики. Съавторство с И. Тодорова. В: Известия на исторески музей, Шумен, т. 16ь Шумен, 299-309
Телесната задница – техники и ексременти. В: „Име и святост”, Годишник на Асоциация за антропология, фолклористика и литература „Онгъл”, т. 13, 375-390 http://www.ceeol.com/aspx/issuedetails.aspx?issueid=4227d064-9e0a-4e26-b39a-bb7a23e1bf3a&articleId=8d984468-dbf0-49ce-b017-b4ff6b15efd9

2013 г.
Русенските хорове и мястото им в музикалната картина на индустриалния град..В: Арнаудов сборник, т.7, Русе, 98-115

2011 - 2012 г.
Традиционни мънистени украси – функция и семантика” в : сб .”Народните занаяти – минало, настояще и бъдеще”, т.7, Габрово, 190-202 (под името Десислава Димитрова) http://etar-fair.org/konferencii/k2011/etara_narodni_zanayati_t7.pdf
Жената в съвременните цигански общности - http://www.ruseinfo.net/news_106450.html
„Мънистата в българската фолклорна култура” http://www.folkloricdialogue.metu.edu.tr/sites/default/files/NeighbouringCulturesAndDialogue20121108.pdf
„Жътварските песни – живата памет” http://www.folkloricdialogue.metu.edu.tr/sites/default/files/NeighbouringCulturesAndDialogue20121108.pdf

2011 г.
„Песента за цар Иван Шишман – от традиционна към градска култура” В: „Епос-език-мит” , годишник на Асоциация „Онгъл”, т. 9, г. VІІ, 41-63;

2008 - 2010 г.
Музиката като дискурс в историята на Мъжката гимназия в Русе. В: Сб. “Етнология на пространството”. Т. 1, С. 216-241
“Гостите на Калиопа, гостите на Русе” В: Известия на Регионален исторически музей, Русе, т. 13, 19-27
„Изложбата „Спомен за детството” – преживяване, рефлексия, споделяне”
Музиката в градската празничност на Русе. В: Арнаудов сборник, т.5
“Песента за Цар Иван Шишман – от традиционна към градска култура”,Годишник на ААО,т 5

2007 г.
Музикалната топография в развитието на индустриалния град. В: - Български фолклор, кн. 3 , с. 109-122

2006 г.
Русенския музикален “Портрет на града” В: Арнаудов сборник”, т 4, Русе, 110-115
“Димитър Сакакушев – няколко думи за себе си...”Биография и авторефлексия. В: Известия на Регионален исторически музей, Русе, кн. Х. Русе. 252-267

2004 г.
Обредната градска кухня на Русе. В: Известия на Регионален исторически музей, Русе. т. 8. Р. 75-80
“И баба ни на обучава...”. Разкази и етнически памет. В: Етнос и менталност. Годишник на АО, т. 4 201-204

2003 г.
Обичаи и мотиви в българската фолклорна традиция, свързани с плюнка и плюене. В Езици на общуването. Годишник на АО, т.3 С. 194-199
Плюнката в българската народна медицина. Баилни и лечебни практики. В: Арнаудов сборник. Т. 3, Русе 113-118
Русенската градска кухня между традиционно и модерно. В: Юбилеен сборник в чест на проф. Йордан Йорданов. В. Търново. 350-354

2002 г.
Прокобите за смърт – особени знаци на фолклорната менталност. По материали от Русе и Русенско. В: Известия на Регионален исторически музей Русе. Т. 7, Р. 27-34

2001 г.
Наблюдения върху родилни практики и вярвания. По материали от град Русе. В: Култ и обредност. Годишник на Асоциация “Онгъл”, т. 2. С. 219-224

2000 г.
Библейски и фолклорно-митологични паралели в разказа “Последна радост” на Йордан Йовков. Чудаците-пророци. В: Арнаудов сборник, т. 1. Р.

1999 г.
Уредниците в съвременната българска сватба. В сб. Фолклорно родство. С. (в съавторство с Цв. Ненова).

1996 г.
Фолклорно-митологични представи в системата на тулските имена и названия от цикъла “Старопланински легенди” на Йордан Йовков. В Сб. Фолклорни мозели на света. С.

1995 г.
Музикална характеристика на песенния фолклор от с. Тетово. В: Тетово – теренни материали и проучвания. Русе. .75-76