Регионален исторически музей - Русе
"All that I experienced afterwards had already been in Roustchouk". Elias Canetti
Венцеслав Великов Петков

Роден: гр. Русе, 14.08.1970 г.
Уредник в отдел “Природа” към Регионален исторически музей – Русе

Образование:

2007 Фондация „АРТ ОФИС” Продуциране и промотиране на арт продукти; Създаване и мениджмънт на творчески екипи. Сертификат за преминат курс по „Маркетинг и комуникации“, „Изкуството до продаваш изкуство“.
1991 – 1996 Пловдивски университет “Паисий Хилендарски”. Университетска биология, Музейно дело, зоологически и ботанически градини, защитени природни обекти. Магистър.
1984 – 1988 МГ “Баба Тонка” - Русе, Биология. Средно образование.

Професионална квалификация:

1996 – сега - Регионален исторически музей, гр.Русе Отдел „Природа” Уредник. Подготовка, цялостно организиране и представяне на временни и постоянни изложби, презентации и семинари; Създаване и реализиране на проекти.
Работа с медии. Набиране, анализ и обработка на база данни и цялостната документация в отдела. Работа с количествена и качествена информация. Видео и фото заснемане на обекти както в живата природа, така и стационарни.
2010 - Българското дружество за защита на птиците (БДЗП). LIFE+ проект на SOR/BirdLife Romania и WWF “Cross-border conservation of Phalacrocorax pygmeus and Aythya nyroca at key sites in Romania and Bulgaria”. Експерт проучване на гнездовото разпространение на белооката потапница (Aythya nyroca) и малкия корморан (Phalacrocorax pygmeus) по влажните зони край река Дунав.
2010 - Програма за подкрепа на проекти в областта на изкуството и културата – Община Русе. Сдружение „Приятели на музея – Русе“. Проект „Седма нощ в музея“. Ръководител на проекта.
2010 - Българското дружество за защита на птиците (БДЗП). Проект „Мерки за опазване на египетския лешояд като флагов вид птица в Източна България“. Експерт. Изкуствено подхранване, Обучение и включване в дейностите на местни поддръжници, Образователни дейности, насочени към местните общности и местната власт.
2009 – 2010 - Русенска католическа организация „Каритас”. Проект „Равни права и равни възможности за всички деца в град Русе”. Ръководител Клуб „Екология“. Преодоляване на процесите на детска бедност и повишаване стандарта на живот за децата в град Русе чрез предоставяне на възможности за умствено, духовно, морално и социално развитие в интегрирана среда.
2007 – 2010 - Darvin initiative, the Rufford Maurice Laing fondation, Bat conservation international. Проект - Мониторинг на прилепното биоразнообразие: Индикатори за устойчиво развитие в Източна Европа. Ръководител екип. Проучвания върху разпространението на прилепите с помоща на детектори за ултразвук .
2009 - Българското дружество за защита на птиците (БДЗП) и Природен фонд “Уитли”. Проект „Опазване на ключови местообитания за световно застрашени видове птици в долното течение на р. Дунав”. Експерт проследяване на есенната миграция на реещи се птици по река Дунав. Събиране на достоверни данни за значението на потенциални места с тесен фронт на миграция и осигуряване тяхното опазване в бъдеще.
2008 - Европейски съюз, Правителство на  Република Румъния. Проект „Аз и ЕС“. Водещ на клуб „Екология“. Лекции, семинари, практически занятия.
2006 - СНЦ „Еквилибриум”, Русе. Проект „Гората в града”, повишаване на разбирането за екологично възпитание и култура на общността, чрез активно преживяване на природата и учене базирано на собствения опит; еко-клуб, изготвяне на градски еко-маршрут. Консултант, водещ еко-клуб. Лекции, семинари, практически занятия на терен, проучвания и др.
2003 – 2006 - Регионален исторически музей - Русе и младежки клуб „Подай ръка бъди приятел”, ОУ „Св.Св. Кирил и Методий”, кв.Ср.кула. Проект „Да се опознаем, като поиграем”. Консултант и ко-водещ на клуба. Лекции, семинари, практически занятия на терен, проучвания и др.
2004 - Регионален телевизионен център – Русе. “Стълпище – Via pontica” - научно-популярния филм. Автор - сценарист. Изготвяне на сценарий за филм и координиране на снимачния процес.
2003-2005 – Национален природонаучен музей – София, „Група за изследване и защита на прилепите“, Регионален исторически музей – Русе. Проект „Европейска нощ на прилепите“. Съорганизатор. Лекции, семинари, практически занятия.
2001 - Регионален исторически музей – Русе. Фотоизложба “Лицата на Семерджиево 2001”. Автор. Заснимане и представяне на информатори от с. Семерджиево, Съвместна експедиция на отделите „Етнография“ и „Природа“.
2001 - Община Русе, Регионален исторически музей – Русе. Проек „Консервация и реставрация на палеонтологична колекция“. Координатор. Организиране консервацията и реставрацията на палеонтологичната колекция.
2000 - Клуб отворено общество, Регионален исторически музей – Русе. Проект „Таланти в куфар“. Координатор. Лекции, семинари, практически занятия.
2000 - Фондация "Чарлз Стюарт Мод", Регионален исторически музей – Русе. Проект „Площада и гълъбите – околна среда и регионална идентичност“. Координатор. Лекции, семинари, практически занятия, изработване и монтиране на къщички за гълъби.
1999 - Клуб отворено общество, Регионален исторически музей – Русе. Проект „Баба, внуче и куче“. Координатор. Лекции, семинари, практически занятия.
1999 - Център за изкуство „Сорос“, Регионален исторически музей – Русе. Проект „Културната екосистема – изкуство и знание“. Координатор. Лекции, семинари, практически занятия.
1998 - 2002 - Регионален исторически музей - Русе, отдел „Природа“ и СОУ „Възраждане”. Кръжок „Биология”, дейности в сферата на биологията и екологията. Водещ на кръжок. Лекции, семинари, практически занятия на терен, проучвания и др.

Публикации:

Студии, статии и научни съобщения

1987Наблюдения върху две двойки египетски лешояди в Русенско, Орнитологически информационен бюлетин 23-24, БАН, Институт по зоология, Орнитологическа централа, София
2000Видов състав на крас Aves в землището на с. Табачка – Русенско, в Известия на Исторически музей – Русе, т.6.
2002Второ находище на балкански гекон (Gymnodactylus kotschyi danilewskii Strauch, 1887) в Русенско, HISTORIA NATURALIS BULGARICA, Национален природонаучен музей – БАН, кн. 15.
2002 Проучване върху видовия състав на орнитофауната в района на село Тетово, Русенско, в Известия на Исторически музей – Русе, т.7.
2004 – Сценарий за научнопопулярен филм “СТЪЛПИЩЕ - VIA PONTICA”, БНТ, ТЦ- Русе
2005 Русенският опит в представяне на Палеонтологични колекции, в Националните музеи – центрове за прилагане на съвременни интердисциплинарни методи при изследване, съхранение и представяне на природните образци, Национална теоретична конферанция Бургас 2005
2006Проучване върху видовия състав на орнитофауната в района на село Иваново, Русенско, в Известия на Исторически музей – Русе, т.10.
2008 - Прилепи,  музей,  журналисти – „Европейска нощ на прилепите”, в "Музеи и медии"
2011 - Смесена гнездова колония на о-в Мишка. Етологични изследвания, в Известия на Исторически музей – Русе, т.14.