Регионален исторически музей - Русе
"All that I experienced afterwards had already been in Roustchouk". Elias Canetti
Деян Йорданов Драгоев

Роден в гр. Русе на 2.08.1978 г.
Уредник в отдел “Археология” на РИМ – Русе
E-mail: dragoev78@yahoo.com

Образование и професионална квалификация:

2009 Зачисляване като редовен докторант в катедра Археология при ВТУ “Св. св. Кирил и Методий” с тема: “Укрепителната система на провинция Втора Мизия (края на III – началото на VII век)”.
2008    Завеждащ фонд „Нумизматика“ в Регионален исторически музей – Русе
2006    Уредник в отдел “Археология” на Регионален исторически музей – Русе
2005    Дипломиран магистър, специалност “Археология”, ВТУ “Св. св. Кирил и Методий”

Участие в археологически разкопки:

2010 Късноантична крепост в м. “Долап боаз” край с. Сваленик, Община Иваново, Русенска област (ръководител).
2010 Римски кастел Сексагинта Приста, гр. Русе (заместник-ръководител).
2009 Късноантична крепост в м. “Долап боаз” край с. Сваленик, Община Иваново, Русенска област (ръководител).
2009 Антична крепост Тримамиум край с. Мечка, Община Иваново, Русенска област (заместник-ръководител).
2009 Римски кастел Сексагинта Приста, гр. Русе (заместник-ръководител).
2008 Късноантична крепост в м. “Долап боаз” край с. Сваленик, Община Иваново, Русенска област (ръководител).
2008 Антична крепост Тримамиум край с. Мечка, Община Иваново, Русенска област (заместник-ръководител).
2008 Римски кастел Сексагинта Приста, гр. Русе (заместник-ръководител).
2008 Теренни обходи в землището на с. Лютиброд, Врачанска област.
2007 Антична крепост Тримамиум край с. Мечка, Община Иваново, Русенска област (заместник-ръководител).
2007 Римски кастел Сексагинта Приста, гр. Русе (заместник-ръководител)
2007 Късноантична крепост в м. “Долап боаз” край с. Сваленик, Община Иваново, Русенска област (заместник-ръководител).
2007 Античен и средновековен град Анхиало в гр. Поморие, Бургаска област.
2006 Античен обект в м. “Калето” в гр. Мездра, Врачанска област.
2006 Римски кастел Сексагинта Приста, гр. Русе (заместник-ръководител).
2005 Скално светилище “Водна – Тъмно” край с. Табачка, Община Иваново, Русенска област.

Студии, статии и научни събщения:

2010 – Д. Драгоев. Находка от късноримски дребнономинални монети от Сексагинта Приста (проучвания през 2010 г.). Известия на Регионален исторически музей – Русе, 2010, XIV (под печат).
2010 – Д. Драгоев. Късноантична крепост в м. “Долап боаз/ Калето” в землището на с. Сваленик, Русенска област. Проучвания 2007-2010 г. (предварително съобщение). – В: Международна научна конференция: “България, българите и Европа – мит, история и съвремие”. Велико Търново, 2010 (под печат).
2010 – Д. Драгоев. Находка от провинциални бронзови монети от фонда на РИМ-Русе. – Попово в миналото, 2010, 7. (под печат).


2009 – Д. Драгоев. Археологическо проучване на сектор от източната крепостна стена на римския кастел Тримамиум през 2009 г. – В: Сборник доклади. Научно приложна конференция по проект BG051PO001/07/3.3-01 на Русенски университет “Адаптиране на студентите от РУ Ангел Кънчев към реален производствен процес чрез провеждане на студентски практики във фирми”. Русе, 2009, 51-58.
2009 – Д. Драгоев. Сондажни археологически проучвания на късноантичен укрепен обект в м. “Долап боаз/ Калето” в землището на с. Сваленик, Русенска област. – В: Археологически открития и разкопки през 2008 г. София, 2009, 450-453.
2009 – В. Върбанов, Д. Драгоев. Спасителни археологически проучвания на територията на римския кастел Сексагинта Приста в Русе. – В: Археологически открития и разкопки през 2008 г. София, 2009, 430-432.
2009 – В. Върбанов, Д. Драгоев, Н. Русев, М. Димитров. Аварийни археологически разкопки на територията на античната крепост Тримамиум. – В: Археологически открития и разкопки през 2008 г. София, 2009, 426-430.


2008 A Late Roman tile-stamp from Sexaginta Prista (appendix). – In: Tadeusz Sarnowski. The name of Novae in Lower Moesia. – Archeologia (Polonia), 2007, LVIII, 15-23.
2008 – В. Върбанов, Д. Драгоев. Тракийски ямен комплекс при Русе. (Предварително съобщение). – В: Тракия и околния свят 2. Научна конференция – Шумен 2006. МИФ 14, 2008, 404-419.
2008 – С. Торбатов, Д. Драгоев. Сондажни археологически проучвания на късноантичен укрепен обект в м. “Долап боаз” с. Сваленик, Русенска област. – В: Археологически открития и разкопки през 2007 г. София, 2008, 438-439.
2008 – В. Върбанов, Д. Драгоев, Н. Русев. Аварийни археологически разкопки на територията на античната крепост Тримамиум. – В: Археологически открития и разкопки през 2007 г. София, 2008, 346-348.
2008 – В. Върбанов, Д. Драгоев. Спасителни археологически проучвания на територията на римския кастел Сексагинта Приста в Русе. – В: Археологически открития и разкопки през 2007 г. София, 2008, 348-350.


2007 – В. Върбанов, Д. Драгоев. Спасителни археологически проучвания на територията на римския кастел Сексагинта Приста в Русе. – В: Археологически открития и разкопки през 2006 г. София, 2007, 260-262.
2007 – В. Върбанов, Д. Драгоев, Н. Русев. Аварийни археологически разкопки на територията на античната крепост Тримамиум. – В: Археологически открития и разкопки през 2006 г. София, 2007, 262-263.
2007 – Д. Драгоев. Антични паметници на територията на Русенска област. – В: Tabula Imperii Romani K 35 (под печат).
2007 – V. Varbanov, D. Dragoev. Archaeological Excavations within the territory of the Roman Fort Sexaginta Prista in Russe (a preliminary report). – Istros, XIV, 2007, 227-243.


2006 – V. Varbanov, D. Dragoev. A new Thracian pits sanctuary in Russe (a preliminary report). – Istros, XIII, 2006, 181-194.
2007 – Д. Драгоев. Метални находки от скалния комплекс Водна-Тъмно край с. Табачка. – В: Скалния комплекс Водна-Тъмно край с. Табачка. Русе, 2007, 84-89. (= Известия на Регионален исторически музей – Русе, 2007, XI, 84-89).
2006 – Д. Драгоев, В. Върбанов. Находка от провинциални бронзови монети от с. Дриново, Търговищко. – Известия на Регионален исторически музей – Русе, 2006, X, 223-242.
2006 – В. Върбанов, Д. Драгоев. Археологически разкопки на територията на кастела Сексагинта Приста (2005-2006 г.). – В: Сборник есенни четения Сборяново. Селищен модел в Североизточна България. Том 4. Варна, 2006, 181-194.

Предговори, пътеводители и дипляни:

2007 – Д. Драгоев. Ятрус-Сексагинта приста. Пътеводител. Русе, 2007 (съавтор)
2006 – Д. Драгоев. Античният Помпей (дипляна)