Публикуван е сборникът „Местни общности, културни наследства и музеи“ за онлайн изтегляне.

Той съдържа статии, разработени въз основа на доклади в научна конференция с международно участие с едноименно заглавие. Тя е организирана в рамките на проект „Културни ресурси, валоризиране на наследства и местно развитие“, финансиран от Фонд „Научни изследвания“ (ДН20/12 от 20.12.2017). Проектът се изпълнява от изследователски екип от Института за етнология и фолклористика с Етнографски музей при Българската академия на науките (базова организация), Нов български университет, Регионален исторически музей – Русе, Регионален исторически музей – Сливен. Съставители на сборника са Валентина Ганева-Райчева, Ирена Бокова, Николай Ненов. Редакционната колегия е в състав Валентина Ганева-Райчева, Ирена Бокова, Ирена Тодорова, Искрен Великов (секретар), Наталия Рашкова, Николай Ненов, Николай Сираков. Рецензенти са проф. д-р Владимир Пенчев и доц. д-р Оксана Минаева.
Директорът на Регионален исторически музей – Русе проф. д-р Николай Ненов участва в сборника със статията „Образи на наследството и мотиви в археологически експозиции на музеите в Сливен и Русе“. Другите специалисти от музея в Русе, които имат участие със статии са д-р Искрен Великов – „Образи на наследството и мотиви в музейните репрезентации: музеи на Възраждането“, Силвия Трифонова-Костадинова – „Интерпретация на наследството – учебни помагала и музейни политики“ и Искра Тодорова – „Мартеници в музейните интерпретации“.
В текстовете се дискутират процеси и дейности по осмисляне на символни, икономически и социални аспекти на наследствата, проблеми на ценностно преосмисляне и трансформации на местни културни ресурси в наследства, за ролята на живите наследства в музейните практики и политики, създаването на нови образи, послания и продукти на местни наследства и др. Проблематиката има за цел да допринесе за развитието на познанието за взаимовръзките общности – наследства – музеи и тяхното обвързване с идеи за местно развитие и повишаване качеството на живот, с музейните политики и практики към наследството, с отношенията между заинтересованите страни – институции, местни общности, културни предприемачи. Сборникът е двуезичен – статиите са публикувани както на български, така и на английски език.
Сборникът може да бъде изтеглен от тук: http://iefem.bas.bg/mestni-obshtnosti-kulturni-nasledstva.html