В периода 11 – 13.10.2022 г. се проведе комисия, назначена със заповед № РД9К – 336 от 30.09.2022 г. на министъра на културата на Република България със задача за предоставяне на статут и определяне на режими за опазване – териториален обхват (граници и охранителна зона) и предписания за опазване на археологически обект „Римска гробница мавзолей“ в землището на с. Бабово, общ. Сливо поле, обл. Русе.

В комисията участваха 18 души от различни културни институции, като един от тях е д-р Димитър Чернаков, уредник в отдел „Археология“ към Регионален исторически музей – Русе.
Римската гробница се намира в землището на с. Бабово, община Сливо поле, Русенска област. Локализирана е в източните покрайнини на селото. Гробницата е открита през 1981 г. в резултат на геофизично проучване. Изследвана е чрез археологически разкопки, проведени през 1982 г. от Димитър Иванов, археолог при Регионален исторически музей – Русе.
Гробницата се намира под могилен насип, като нейния вътрешен край попада приблизително под геометричния център на натрупаната земна маса. В началото на разкопките могилата има височина 7 м. и максимален диаметър при основата – 41 м. Тя е единственото гробно съоръжение, регистрирано при проучванията. Изграждането ѝ е еднократен акт, свързан с изпълнението на единен архитектурен замисъл. Само едно от помещенията е било изнесено на 4 – 5 м. пред периферията на могилния насип, издигнато на нивото на античния терен. Останалата част от гробницата, попадаща под слоевете пръст, е допълнително вкопана в стерилния материков пласт. Могилният насип е натрупан след изграждането на гробницата.
Гробницата се състои от четири, последователно свързани, помещения, изградени в една ос, с обща дължина 22,30 м. Ориентирана е североизток-югозапад, като от периферията към централната част на могилата нейните конструктивно свързани елементи следват в съответния ред – предгробна камера, коридор (дромос), предгробна камера и същинска гробна камера.
С тези особености археологическия обект е уникален за българските земи.
Гробницата е изградена през II – III в. и използвана до IV век.
Входът на гробницата е затворен с трайно бетонно покритие през 90-те години на миналия век с цел запазване на разкритите структури от унищожаване.
Археологическият обект в землището на с. Бабово е включен в списъка на обектите, които формират сериен обект „Граници на Римската империя – Дунавски лимес в България“, вписан в Индикативната листа за световното културно и природно наследство на Република България на ЮНЕСКО – (Frontiers of the Roman Empire – Danube Limes of Bulgaria – UNESCO World Heritage Center/1.11.2016) под наименованието ,,Късноримска гробница‘‘ землището на с. Бабово, община Сливо поле, област Русе.

Комисията предлага на археологическия обект да бъде предоставен статут на единична археологическа недвижима културна ценност (ЕАНКЦ) с категория ,,национално‘‘ значение под наименованието ,,Късноримска гробница‘‘ в землището на с. Бабово, община Сливо поле, област Русе. Териториалният обхват на обекта е с площ 2,8 дка, а този на охранителна му зона – 115, 5 дка. Там комисията предлага да бъдат забранени всякакви дейности преди да бъде извършено спасително археологическо проучване с оглед предположението за съществуването на некропол около могилата. С протокола от решенията на експертната комисия ще се даде възможност за реализирането на проекти за консервация и социализация на археологическия паметник.