Регионален исторически музей - Русе
"All that I experienced afterwards had already been in Roustchouk". Elias Canetti
Стоян Иванов Йорданов

Роден: гр. Русе, 21. 06. 1950г.
уредник в отдел "Археология" при РИМ – Русе

Магистър по история (Великотърновски университет “Св. св. братя Кирил и Методий”, 1972г.). Специализира средновековна българска археология и музеезнание. Участник в различни археологически експедиции. Ръководител на археологическите разкопки на средновековния град Червен (от 1989г.). Научните му интереси са насочени към проучване на културния облик и историческото развитие на Русенския край през периода на Второто българско царство (ХІІ-ХІVв.) и през ранния османски период. Автор и съавтор на повече от 55 книги, студии, статии и съобщения, както и на голям брой научно-популярни публикации, сценарии, доклади и др. По-важните от тях са:

- Някои историко-археологически данни за скалните манастири по долината на р. Русенски Лом. В сб. “Иваново’76”, Русе, 1976.
- За скалния манастир край с.Иваново, Русенски окръг. – Векове, 1977, кн. 4, с. 45-51.
- Червен и развитието на средновековната българска култура ХIII-ХIV в. В сб. “1300 години България и Русенския край. Изследвания по краезнание.”, Русе, 1981, с. 2-11.
- Миниатюрни керамични икони от черква №10 в средновековен Червен. (с В.Димова). – Музеи и паметници на културата, кн. 5-6, 1982, с.24.
- Водоснабдяването на средновековния град Червен (с В.Димова и Д. Иванов). – Музеи и паметници на културата, кн. 2, 1984, с.14.
- Скални обители край средновековния град Червен. – ГМСБ, ХIII, 1992, с.83-96
- Средновековните български крепости в Русенско ХII-XIV в. – Военно-исторически сборник, 1993, кн. 3, с. 5-16.
- Водоснабдително съоръжение №2 в средновековния град Червен. – Археология, 1994, кн. 3, с. 30-35.
- Късносредновековна църква в с. Красен, Русенско (с Т.Бакърджиева). – Архив за поселищни проучвания, III, Велико Търново, 1994, кн. 2, с. 48-63
- Към ранната история на червенската епархия (с Т. Бакърджиева). – Духовна култура, 1994 г., кн.12, с.16-26.
- За някои общи и специфични черти в развитието на средновековния Червен през XIII и XIV в. В сб. “Историко-археологически изследвания. В памет на проф.д-р Станчо Ваклинов.”, Велико Търново, 1994, с. 129-139.
- Проучване на културата на Второто българско царство (XII-XIV в.) в Русенско. Постижения и проблеми. – Алманах за историята на Русе, I, 1996, с. 42-50.
- Русенското археологическо дружество “Проф.Геза Фехер”. - Алманах “Извор’97”, IV, с. 42-47.
- Към въпроса за местонахождението на средновековната русенска крепост. – Алманах за историята на Русе, II, 1998, с. 47-53.
- Подбрани извори за историята на град Русе и Русенския край. Русе, 1999, 282с., (с.Т. Бакърджиева).

- Архитектурно-пространствени и типологични особености на скалните манастири по долината на р.Русенски Лом. В сб. “Източното православие в европейската култура”, София, 1999, с.153-158
- Град Червен през ранните векове на османското владичество. – Исторически преглед, 1999, кн.1-2, с. 159-175.
- Османското завоевание на Русенския край, отразено в хрониката “Огледало на света” от Мехмед Нешри. – Алманах “Извоp’99”, VI, с. 50-29.
- Нов кирилски надпис от средновековен Червен (с К. Хаджиев). – Археология, 1999, кн.3-4, с. 97-98.
- Късносредновековна матрица за восъчни печати от фонда на Историческия музей – Русе. – Известия на Историческия музей – Русе, VI, 2000, с. 183-188. (с Р.Кожухаров) .
- Селища и селищна мрежа в Русенско през XII-XIV в. - Известия на Историческия музей – Русе, VI, 2000, с.7-24.
- Русе. Пространство и история. (края на XIV в.- 70-те години на XIX в.). Градоустройство. Инфраструктура. Обекти., Русе, 2001, 204с. (с Т. Бакърджиева).
- Прояви на сакралната защита в средновековния град Червен. – Минало, 2001, кн.1, с. 21-28.
- Към ранната история на Червенската епархия. – Алманах за историята на Русе, III, Русе, 2002, с. 97-112.
- За фортификационния облик на средновековната русенска крепост. – Алманах “Извор’2002”, кн. 9, Русе,с. 15-24.
- Организация и развитие на укрепителните системи в Русенско (І-ХІХв.). – Юбилеен сборник “35 години Нумизматично дружество “Червен” – Русе, Русе, 2002, с. 30-39.
- Monede bizantine din secolele X-XI descoperite pe teritoriul localitatii Garvan, tinutul Silistra, si invazia pecenegilor din 1046/1047. – In: Simpozion de numismatica, Bucuresti, 2002. p. 125-138. ( with G. Adamesteanu).
- Червен и някои проблеми на средновековния български град. В: Проблеми на българската градска култура, том 3. Етнография на българския град., София, 2002, с. 139-145.
- Необходими уточнения за облика на червенската крепостна кула. – Известия на Регионалния исторически музей – Русе, VII, 2002, с. 14-19.
- Археологическото проучване в Русенско. Приоритети и достижения. – Алманах “Извор’11”, Русе, 2004, с. 43-59.
- Скалният манастир “Свети архангел Михаил” при село Иваново. Русе, 2004,111с.
- Русенската хроника. Дати, събития и личности до средата на ХХ век., Русе, 2004, 212с. (с М. Бърчева).
- Изображения на митични същества върху сграфито керамика от средновековния град Червен. – В: Етнос и менталност. Годишник на асоциация “Онгъл”, ІV, 2004, с. 277-285.
- Археологически свидетелства за град Червен от османския период. - Известия на Регионалния исторически музей – Русе, ІХ, 2005, с.124-131.
- Култово строителство в град Червен през ранния османски период. В сб.: Храмова архитектура и изкуство на религиозните общности в Североизточна България, С., 2005.
- Съкровище от средновековни накити от Русенско. - В: Проф. д.и.н. Станчо Ваклинов и средновековната българска култура. Велико Търново, 2005.
- Средновековният Червен. Пътеводител. С., 2006, 12 с.
- Русе и Червен през средните векове. Модели на териториално-селищно устройство. - В "Есенни четения "Сборяново", ІV, Селищен модел в Североизточна България. Варна, 2006, с. 109-121.
- За резиденцията на Червенския епископ през ранните векове на османското владичество. - Известия на Регионалния исторически музей – Русе, Х, 2006, с. 60-73.
- Епископската резиденция в Червен през ранния османски период.- Археология, ХLVІІ, 2006, с. 78-88.
- Червен - градът над скалите. Варна, 2007, 48 с.
- Бойни действия на военно-речните сили в българския участък на река Дунав през Първата световна война. - В сб.: Тутраканската епопея и войната на Северния фронт 1916-1818 г. Тутракан, 2007, с.2001-223 (съвм. с М. Бърчева)
- Забравени свидетелства. Освободителната война в снимките на щабс-капитан Ревенски. Русе, 2008, 96 с. (съвм. с К. Кънчев).
- Скалният манастир “Свети архангел Михаил” при село Иваново. Варна, 2009, 128 с.
- Християнските скални манастири в Поломието. Опит за хронологична възстановка. – В: „България, земя на блажени...” In memoriam prffesoris Iordani Andreevi. Международна конференция в памет на проф. д. и. н. Йордан Андреев. Велико Търново, 29-31 октомври 2009, с. 459-472.
- Средновековна керамична работилница в Червен. - В: Приноси към българската археология, VІ, С., 2009, с. 139-146.
- Подходите в структурата на средновековния град Червен. - Известия на Регионалния исторически музей – Русе, ХІV, 2011.
- Средновековният град Червен. Сто години проучване. - Известия на Регионалния исторически музей – Русе, ХІV, 2011.